วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


วิสัยทัศน์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี

พันธกิจ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
  3. เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
  4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเคือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ค่านิยม

หัวใจบริการ มุ่งงานคุณภาพ ทำงานเป็นทีม โปร่งใสตรวจสอบได้