โครงสร้างองค์กร


employee-pic

นายนิตย์ ทองเพชรศรี

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

 1. employee-pic

  นางณัฏฐา ศิริผล

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

  1. employee-pic

   นางณิชาดา ศรีทองเพ็ชร

   นักจัดการงานทั่วไป

   งานธุรการ

  2. employee-pic

   น.ส.ศรัณยาพร สุริยะกุลพงษ์

   นักจัดการงานทั่วไป

   งานทรัพยากรบุคคล

  3. employee-pic

   น.ส.เมลดา จาติกานนท์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

   งานการเงินและบัญชี

  4. employee-pic

   น.ส.สิรินดา วิถีธรรม

   นักวิชาการเงินและบัญชี

   งานการเงินโครงการ

  5. employee-pic

   น.ส.ทิพปภา สีมาธรรมการย์

   นักวิชาการพัสดุ

   งานพัสดุ

  6. employee-pic

   นายสัญญา ธรรมวงษ์

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  7. employee-pic

   นายสมเกียรติ พวกกลาง

   พนักงานบริการ

   งานยานพาหนะ

 2. employee-pic

  นางสาววรวรรณ หนึ่งด่านจาก

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

  1. employee-pic

   น.ส.ภัทราพร ตันนุกูล

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   งานสุขภาพจิตปฐมวัย

  2. employee-pic

   น.ส.นุชนาฏ ชิดตะคุ

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   งานสุขภาพจิตวัยเรียน/วัยรุ่น

  3. employee-pic

   นายพนัส ศรีไชยบาล

   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

   งานสุขภาพจิตวัยทำงาน

  4. employee-pic

   น.ส.กาญจนาวดี ปินะถา

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

  5. employee-pic

   น.ส.ปฐมาภรณ์ สุทธิคีรีสุข

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   งานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ/งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

  6. employee-pic

   น.ส.พนิดา นครานุรักษ์

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   งานวิกฤตสุขภาพจิต/งานสร้างความรอบรู้

  7. employee-pic

   น.ส.เบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   งานเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต/งานสุขภาพจิตกลุ่มวัย

  8. employee-pic

   น.ส.จุฬารัตน์ ไชยดีจันทร์

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  9. employee-pic

   นายภาคิน อำรุงจิตชัย

   นักจิตวิทยา