หน้าที่และอำนาจ


หน้าที่และอำนาจศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 [1]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ในในเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

  • (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • (2) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
  • (3) เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่ รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
  • (4) นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560. (25 ธันวาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 134 (ตอนที่ 130 ก ) น.10 -11