Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 หัวข้อคำถามชื่อผู้ถามวันที่ถาม
1 สำนักงาน ป.ป.ท. คือหน่วยงานอะไร เรณู เนินทอง 9/9/57 15:04
2 สำนักงาน ป.ป.ท. มีอำนาจหน้าที่อย่างไร ศรัณยาพร สุริยะกุลพงษ์ 8/9/57 15:00
3 คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. แตกต่างกันอย่างไร วิไลพร แซ่เอ็ง 3/9/57 14:57
4 การทุจริตในภาครัฐ หมายความว่าอย่างไร วรวรรณ 1/9/57 14:54
5 ผู้ใดสามารถกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐได้บ้าง ภัทรานิษฐ์ 22/8/57 14:51
6 การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทำอย่างไร สมเกียรติ พวกกลาง 14/8/57 11:33
7 หากประสงค์จะกล่าวหา แต่ไม่อยากเปิดเผยตนสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร ศิริพร 11/8/57 14:28
8 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำกาการทุจริตในภาครัฐแล้วจะทำอย่างไร มลฤดี วังอ่อน 2/6/57 13:40
9 การดำเนินการในเรื่องการกระทำทุจริตในภาครัฐทำอย่างไร รจณา 9/5/57 11:27
10 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปราบทุจริตหรือไม่ เอกวิทย์ 8/5/57 10:50
11 ประชาชนสามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ทางช่องทางใดบ้าง จุทารัตน์ 5/4/57 13:30