ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม


post-pic

โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมครั้งที่ 3 ฉลาดดูแล)

Sanya Thammawong 2 weeks ago

โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมครั้งที่ 3 ฉลาดดูแล)

post-pic

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างทักษะ การคัดกรอง ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุและสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

Sanya Thammawong 2 weeks ago

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างทักษะ การคัดกรอง ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุและสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

post-pic

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างทักษะการคัดกรอง ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

Sanya Thammawong 3 weeks ago

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างทักษะการคัดกรอง ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

post-pic

กิจกรรมตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำสีคิ้ว เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 ณ เรือนจำสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Sanya Thammawong 3 weeks ago

กิจกรรมตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำสีคิ้ว เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 ณ เรือนจำสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

post-pic

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจและสร้างสุข ในผู้สูงอายุพื้นที่นำร่อง จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2567

Sanya Thammawong 4 weeks ago

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจและสร้างสุข ในผู้สูงอายุพื้นที่นำร่อง จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2567