โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมครั้งที่ 3 ฉลาดดูแล)


employee-pic
Sanya Thammawong 2 weeks ago
แชร์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมครั้งที่ 3 ฉลาดดูแล) ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าแกวิทยากร ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำกิจกรรมไปใช้กับลูกที่บ้านและเสริมพลังผู้ปกครองในการนำทักษะการเลี้ยงดูเด็กที่ได้เรียนรู้กลับไปใช้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนท่าแกวิทยากร บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบ งานสุขภาพจิต, งานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นและหรืองานอนามัยโรงเรียน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า, โรงพยาบาลบ้านเขว้า,รพ.สต.โนนน้อย, และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียน ท่าแกวิทยากร จำนวน 85 คน