โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างทักษะ การคัดกรอง ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุและสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567


employee-pic
Sanya Thammawong 2 weeks ago
แชร์

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้าง ทักษะการคัดกรอง ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุและสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมแท่นเพชร โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพแกนนำให้มีความรู้และทักษะ ในการส่งเสริมสุขภาพจิต คัดกรองและประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สร้างความรอบรู้สุขภาพจิต รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงตามปัญหาที่พบได้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมาย แกนนำชมรมผู้สูงอายุและประธานชมรมผู้สูงอายุ รวม 35 คน