โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจและสร้างสุข ในผู้สูงอายุพื้นที่นำร่อง จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2567


employee-pic
Sanya Thammawong 4 weeks ago
แชร์

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจและสร้างสุขในผู้สูงอายุพื้นที่นำร่อง จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะแกนนำในการสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ สร้างสุขในผู้สูงอายุให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธานชมรมผู้สูงอายุ/ประธานศูนย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้สูงอายุรวม 35 คน