โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าแกวิทยากร ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


employee-pic
Sanya Thammawong 3 weeks ago
แชร์

นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นำทีมร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิต และความฉลาดรอบด้าน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมครั้งที่ 1 ฉลาดรัก) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าแกวิทยากร ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลพัฒนาบุตรหลานของตนเองได้  และพัฒนาคุณลักษณะความฉลาดรอบด้านของเด็กวัยเรียน ผ่านการฝึกทักษะการเลี้ยงดูสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนท่าแกวิทยากร บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต, งานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นและหรืองานอนามัยโรงเรียน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, โรงพยาบาลบ้านเขว้า, รพ.สต.บ้านโนนน้อย, เทศบาลตำบลลุ่มลำชี นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนท่าแกวิทยากร จำนวน 90 คน