โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) และโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการและองค์กร เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567


employee-pic
Sanya Thammawong 3 weeks ago
แชร์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) และโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการและองค์กร เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 36.02.06 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการและองค์กรมีความรอบรู้ด้านสุขภาพกาย ใจ และการเงิน สามารถจัดการความเครียด มีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางจิตใจ มีพลัง ความหวังที่จะฝ่าข้ามวิกฤตไปได้อย่างมีสุขภาวะและเผยแพร่ความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน คนรอบข้างได้ และสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานในสถานประกอบการและองค์กรในเขตสุขภาพที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิตย์ ทองเพชรศรี  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีนักทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) / พยาบาล / นักวิชาการสาธารณสุข / นักจิตวิทยา / สหวิชาชีพ / บุคลากรทางการศึกษา / หัวหน้าส่วนงาน / หัวหน้าแผนก / หัวหน้าฝ่าย ในสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติด งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) ที่อยู่ในที่ตั้งสถานประกอบการและองค์กรเป้าหมาย และศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 84 คน