โครงการพัฒนาพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข เพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตของประชาชนในชุมชนผ่าน Digital Platform บ้าน-พลัง-ใจ และเครือข่ายภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567


employee-pic
Sanya Thammawong 4 weeks ago
แชร์

วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข ภายใต้แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต โครงการพัฒนาพลเมือง นักสื่อสารสร้างสุข เพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตของประชาชนในชุมชนผ่าน digital platform บ้าน-พลัง-ใจ และเครือข่ายภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสุขในการดำเนินงานการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ผลิตสื่อสุขภาพจิต ที่สามารถสื่อสารสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต บนพื้นที่การสื่อสารในระบบ Online มีแกนนำนักสื่อสารสร้างสุขด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 20 ท่าน จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนบุญวัฒนา และโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา