Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต > แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2566     Download 248.47 Kb  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565     Download 212.58 Kb  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2564     Download 180.19 Kb  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2563     Download 212.70 Kb  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562     Download 142.78 Kb  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2561     Download 160.04 Kb