Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต > วัยเด็ก
  • ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาฯ รับการดูแลช่วยเหลือ ในระบบเฝ้าระวังปัญหาการเรียนรู้ พฤติกรรม อารมณ์ ปี 2557-2559 เขตสุขภาพที่ 9 [6/9/59 9:10]
  • การดำเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัย “การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า” ประจำปีงบประมาณ 2559 [6/9/59 9:8]
  • สถานะการณ์พัฒนาการเด็กไทยช่วงอายุ 9,18,30,42 เดือน ปี 2559 [6/9/59 9:7]
  • การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า [7/3/59 14:41]
  • สถานการณ์พัฒนาการเด็กไทย 2559 [7/3/59 14:40]
  • จำนวนโรงเรียนคู่เครือข่าย (ประถมศึกษา) ที่เข้าร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ / การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559 [4/2/59 14:38]
  • พัฒนาการสมวัยในเด็กอายุ 1-5 ปี จำแนกเป็นรายจังหวัดและเขต ปีงบประมาณ 2555 [11/3/58 13:35]
  • พัฒนาการสมวัยในเด็กอายุ 0-1 ปี จำแนกเป็นรายจังหวัดและเขต ปีงบประมาณ 2555 [11/3/58 13:32]
  •