Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ตัวชี้วัดสุขภาพจิต
  • สรุปตัวชี้วัดในระดับกระทรวงที่กรมสุขภาพจิตเกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2556 [25/7/56 9:23]
  • สรุปผลงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบรอบ 6 เดือนแรก (ระบบบริการ) [1/8/56 11:18]
  • ร้อยละรพศ./รพท. ในพื้นมีบริการสุขภาพจิตที่ผ่านการประเมินตนเองใน ระดับ 3 ขึ้นไป ครบทุกด้านตามคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช [1/8/56 11:6]
  • ร้อยละรพช.มีบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน Well baby Clinic ตามเกณฑ์ที่กำหนดระดับ 3 ทุกด้าน [1/8/56 10:59]
  • ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบรอบ 6 เดือนแรก (กลุ่มวัยเด็ก) [1/8/56 10:47]
  • Psychosocial Clinic คุณภาพ [25/7/56 9:32]
  • การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า นครชัยบุรินทร์ ปี 2556 เป้าหมายปี 56 เข้าถึงบริการร้อยละ 31 ของประมาณการผู้ป่วย [3/7/56 11:21]
  •