Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > รับสมัครงาน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข OpenFile 156.49 Kb [28/4/66 15:2]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก OpenFile 972.26 Kb [21/4/66 17:14]

  • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน
    1 อัตรา สนใจยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mhc9dmh@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 16 เมษายน 2566 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 4425 6729 ต่อ 102 , 104

    (3637.59 Kb) [13/9/65 8:34]
  •