Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คลังความรู้ > KM จัดการความรู้

  • รายงานการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา Download 3415.00 Kb [27/2/63 15:15]

  • รายงานการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ Download 7947.29 Kb [24/2/63 13:31]

  • การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการ ในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ในวัยแรกเกิด –5 ปี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดย ภาคีเครือข่ายสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2560 [23/3/61 13:45]
  • เพศศึกษารอบด้าน “ตลาดสดความรู้ สู่อาเภอสุขภาพจิตดี ภาคีเข้มแข็ง เสริมแรงประชาชน” ปีงบประมาณ 2558 [4/11/58 8:6]
  • Psychosocial Care “ตลาดสดความรู้ สู่อาเภอสุขภาพจิตดี ภาคีเข้มแข็ง เสริมแรงประชาชน” ปีงบประมาณ 2558 [4/11/58 8:4]
  • แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2555 OpenFile 70.14 Kb [28/11/55 10:37]
  • แนวทางในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาระงาน และสรุปบทเรียนจากจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้ในศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 OpenFile 3420.50 Kb [28/11/55 10:34]
  • หมอลำภูเขียว 2554 [28/11/55 10:21]
  • ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานสุขภาพจิต [25/7/55 8:47]
  •