Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > การจัดซื้อ/จัดจ้าง/ยืมพัสดุ > ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 [18/11/65 16:55]
  • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 [17/2/65 9:6]
  • ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 64 Download 513.99 Kb [3/2/64 15:3]
  • ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผลิตสื่อคลายเครียด ปี 64 Download 270.14 Kb [3/2/64 15:3]
  • ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 64 Download 267.81 Kb [3/2/64 15:2]
  • ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผลิตสื่อ MCI ปี 64 Download 272.71 Kb [3/2/64 15:2]
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 Download 966.84 Kb [30/10/62 16:8]
  • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 Download 1710.03 Kb [4/2/62 14:46]
  •