Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต > วัยรุ่น
 • ร้อยละโรงเรียนคู่เครือข่ายและเด็กได้รับการดูแลช่วยเหลือ วัยเรียน ปี 2560 แยกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9 [18/9/60 15:12]
 • จำนวนและร้อยละของโรงเรียนคู่เครือข่าย (มัธยมศึกษา) ที่เข้าร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559 [6/9/59 9:15]
 • ผลการคัดกรองเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาในโรงเรียนคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559 [6/9/59 9:14]
 • สถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 [6/9/59 9:14]
 • จำนวนและร้อยละของโรงเรียนคู่เครือข่าย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ) ที่เข้าร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ / การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559 [6/9/59 9:13]
 • จำนวนโรงเรียนคู่เครือข่าย (ประถมศึกษา) ที่เข้าร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559 [4/2/59 14:38]
 • ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี : ปี 2554 [11/3/58 13:45]
 • จากร้อยละ ของการคลอดโดยมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี ในเครือข่ายบริการเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่ปี 2550 – 2556 [11/3/58 13:43]
 • ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำของหญิงอายุ 15-19 ปี ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 ปี 2557 [11/3/58 13:42]
 • อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ปี 2557 [11/3/58 13:41]
 • ร้อยละการตั้งครรภ์และการคลอดทารกน้ำหนักตัวน้อยในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ปี 2555 [11/3/58 13:38]
 • ผลการคัดกรองเด็กวัยเรียน ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง IQ EQ เด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2557 [11/3/58 13:37]
 •