Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต > การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 Download 218.96 Kb [4/2/64 9:15]
  • แบบวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 62 Download 207.87 Kb [11/2/63 11:0]
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 Download 148.83 Kb [31/1/62 13:55]
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 Download 787.49 Kb [22/1/62 13:27]
  • รายงานแผนและผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบ 2562 [17/10/61 9:28]
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 [26/2/61 15:35]
  •