Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
12345678910...
Next   Last
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเสริมสร้างทักษะการคัดกรอง  ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา [1/5/66 9:20]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและดูแลปัญหาสุขภาพจิต ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Happy Home บ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [16/3/66 15:54]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ [28/2/66 12:18]

 • การประชุมหารือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาในสถานศึกษา (อาชีวศึกษา) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา [28/2/66 8:56]

 • ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  [23/2/66 16:17]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [23/2/66 16:14]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย  ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [22/2/66 14:37]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ [21/2/66 16:23]

 • พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [21/2/66 10:52]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดสระทอง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [21/2/66 10:50]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [17/2/66 15:56]

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำหลักในการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุและเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ [15/2/66 11:4]
 • 12345678910...
  Next   Last