Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
12345678910...
Next   Last
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองและวางมาตรการป้องกันและฆ่าตัวตายระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2565 โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา [2/12/65 16:46]
 • โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างวัยทำงานในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่ายหรือคณะกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9 รายจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สดถ.ย.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา [29/11/65 15:50]

 • JUST LISTEN หัวใจมีหู ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า Central นครราชสีมา  [28/11/65 8:46]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัวในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ [26/11/65 14:46]
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  [26/11/65 14:43]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดสุรินทร์ แบบ Online ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา [24/11/65 19:1]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดบุรีรัมย์ แบบ Online ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา [24/11/65 8:47]
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [24/11/65 8:42]
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนตะเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [24/11/65 8:40]
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทร้พย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ [22/11/65 14:37]
 • กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ "การดูแลสุขภาพใจ" ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา [21/11/65 12:27]
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดสระทอง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [21/11/65 12:21]
 • 12345678910...
  Next   Last