Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
12345678910...
Next   Last

 • การดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (Max Pulse) ภายใต้พิธีเปิดการดำเนินงานกิจกรรมด้านสุขภาพสู่ประชาชน (Kick Off) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  [15/1/67 11:33]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำหลักในการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุ และสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย นายนิตย์ ทองเพชรศรีผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9บรรยายนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำหลักในการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุและสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดนครราชสีมา  รุ่นที่ 4 ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพแกนนำหลักให้สามารถสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ท่าน

  [15/1/67 9:0]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำหลัก
  ในการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุ และสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
  เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโดย นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9บรรยายนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำหลักในการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุและสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดนครราชสีมารุ่นที่ 3 ในวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจงแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพแกนนำหลักให้สามารถสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 48 ท่าน

  [12/1/67 14:48]

 • โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาในนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  ศูนย์สุขภาพจิตที่9 ร่วมกับ แพทย์หญิงปานชนก ทองมโนกูร แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาในนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 จำนวน 40 คน

  [28/12/66 14:21]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

  วันที่ 27 สิงหาคม 2566  นายนิตย์ ทองเพชรศรีผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเบงและคณะครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (DSPM-based Preschool Parenting Program : Triple-P) ครั้งที่ 1 สร้างสายใย ความผูกพัน ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พ่อแม่/ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 2 –6 ปี จำนวน 11 ครอบครัว


  [28/12/66 8:55]

 • พัฒนาศักยภาพความฉลาดทางอารมณ์นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา

  วันที่ 12,19 และ 26 ธันวาคม 2566นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ส่งบุคลากรทีมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9พัฒนาศักยภาพความฉลาดทางอารมณ์ กับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยนครราชสีมาโดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ จำนวน 80 คน


  [27/12/66 9:17]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

  วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายนิตย์ ทองเพชรศรีผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ส่งบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาตุมและคณะครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (DSPM-based Preschool ParentingProgram : Triple-P)  ครั้งที่ 1 สร้างสายใย ความผูกพัน ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พ่อแม่/ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 2 –6 ปี  จำนวน 13 ครอบครัว


  [27/12/66 9:9]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

  วันที่ 25 สิงหาคม 2566  นายนิตย์ ทองเพชรศรีผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และคณะครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (DSPM-based Preschool Parenting Program : Triple-P)  ครั้งที่ 1 สร้างสายใย ความผูกพัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พ่อแม่/ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 2 – 6 ปี  จำนวน 10 ครอบครัว

  [27/12/66 8:53]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ
  เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเฝ้าระวังเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บน School Health HERO 
  เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9
  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเฝ้าระวังเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บน School Health HERO เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริช โฮเทลอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางสาววรวรรณหนึ่งด่านจาก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ ทักษะการห้คำปรึกษาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและขยายจำนวนผู้ให้บริการให้คำปรึกษาครูผ่านระบบ SchoolHealth HERO กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต,งานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นและหรืองานอนามัยโรงเรียนในโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 65 คน

  [24/12/66 14:37]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

  วันที่20 สิงหาคม 2566 นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ส่งบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรุน และคณะครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (DSPM-based Preschool Parenting Program: Triple-P) ครั้งที่ 1 สร้างสายใย ความผูกพัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พ่อแม่/ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 2 – 6 ปี จำนวน 15 ครอบครัว


  [22/12/66 12:25]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

  วันที่14 ธันวาคม 2566 นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายนโยบายกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9ปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่ายท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา รวม 93 คน

  [14/12/66 17:16]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต
  และจิตเวช จังหวัดบุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

  วันที่13 ธันวาคม 2566 นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายนโยบายกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดบุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ 9ปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเครือข่ายท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ รวม 30 คน

  [14/12/66 15:13]
 • 12345678910...
  Next   Last