Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
12345678910...
Next   Last

 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน สู่ความรอบรู้สุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting รุ่นที่ 4 : เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10-11 มกราคม 2565 [14/1/65 11:11]

 • ภาพ [13/1/65 11:46]
 • [2/9/64 14:36]

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 [28/6/64 16:16]

 • โครงการอบรมพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตสำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [10/3/64 8:55]
 • โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 [3/2/64 12:34]

 • กิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพใจ ต้านภัยโควิด 19 [12/1/64 9:0]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ การดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [17/9/63 19:13]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 [1/9/63 20:48]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 [1/9/63 20:47]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลัง และสรุปผลการดำเนินงาน วัคซีนใจ เขตสุขภาพที่ 9 จ.บุรีรัมย์ [31/8/63 21:7]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลัง และสรุปผลการดำเนินงานวัคซีนใจ เขตสุขภาพที่ 9 จ.สุรินทร์ Download 373.32 Kb [28/8/63 10:56]
 • 12345678910...
  Next   Last