Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ฐานข้อมูล > จำนวนผู้รับบริการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
วันที่รับบริการ  ถึง  
 
การบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้(อบรม/ประชุม/สัมมนา)1224015321
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี่00
ให้คำปรึกษา/แนะนำทางวิชาการ66
จัดนิทรรศการ/รณรงค์/ออกหน่วย00
นิเทศ00
วิทยากรประจำกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ Motivation Interview Technique ในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง 00
วิทยากร911
วิทยากรกลุ่ม00
อบรมพัฒนาศักยาภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่น 100
คณะทำงาน00
ผู้ประสานงาน00

หน่วยงานผู้รับบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย154173
โรงเรียน112120
 3047
รพ.แกดำ2932
รพ.หนองเรือ2228
โรงเรียนบุญวัฒนา2021
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 92047
โรงเรียนบ้านหนองบัว1920
สสจ.นครราชสีมา1928
รพ.สต.บ้านวังแสง1819
โรงเรียนโฆสิตสโมสร1724
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์1733
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์1620
โรงเรียนบ้านหนองแวง1618
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์1641
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน1515
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา1518
รพ.โพนทราย1518
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด1519
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 81517
รพ.พิมาย1428
รพ.ศีขรภูมิ1429
โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ1428
โรงเรียนบ้านระเริง1417
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์1416
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1324
รพ.สุรินทร์1319
รพ.หนองบัวแดง1320
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์1323
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์1314
โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี1315
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ1315
โรงเรียนบ้านหนองม่วง1313
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี1316
รพ.บุรีรัมย์1216
รพ.วังน้ำเขียว1212
รพ.สต.บ้านเพชร1212
ราชสีมาวิทยาลัย1214
โรงเรียนบ้านสระประทีป1220
โรงเรียนอนุบาลครบุรี1220
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ1221
รพ.ครบุรี1123
รพ.นางรอง1119
รพ.เสิงสาง1125
โรงเรียนบ้านกุดหว้า1111
สพป.บร.31115
รพ.เกษตรสมบูรณ์1017
รพ.จอมพระ1023
รพ.ยโสธร1011
รพ.สต.บ้านหนองแวง1012
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี1011
โรงเรียนบ้านประชาสันต์1015
โรงเรียนบ้านหนองโสน1011
------อื่นๆระบุ------1012
รพ.คง914
รพ.พุทไธสง922
รพ.สต.บ้านลาด910
รพ.สต.หนองคู99
รพ.สต.หนองเรือ99
รพ.สต.หนองแวง912
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก912
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม915
โรงเรียนบ้านหนองไผ่99
โรงเรียนบ้านหนองพลวง99
โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง916
โรงเรียนราชสีมา913
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา911
สถานศึกษา913
สถาบันราชานุกูล924
สพป.นม.3915
สพป.บึงกาฬ911
สสอ.เมืองบุรีรัมย์913
สสอ.เมืองสุรินทร์914
มทร.ตะวันออก88
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา814
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี812
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์813
รพ.ชัยภูมิ812
รพ.ชุมพวง88
รพ.โนนนารายณ์814
รพ.รัตนบุรี 810
รพ.สต.หนองน้ำแดง89
รพ.สนม810
รพ.ห้วยราช810
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์88
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง811
โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข811
โรงเรียนบ้านปลายดาบ812
โรงเรียนบ้านหนองกราด88
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก812
โรงเรียนบ้านหนองปรือ89
โรงเรียนบ้านหนองรัง89
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด88
โรงเรียนพิมายวิทยา812
โรงเรียนราชวินิต89
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม89
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์810
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์817
สพป.บร.1814
สสจ.ชัยภูมิ813
อบต.สร้างถ่อ88
รพ.กาฬสินธุ์77
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์79
รพ.ชุมพลบุรี716
รพ.เทพารักษ์718
รพ.โนนคูณ77
รพ.โนนดินแดง713
รพ.บัวใหญ่712
รพ.บ้านกรวด712
รพ.บ้านเขว้า713
รพ.บ้านแท่น722
รพ.ปราสาท710
รพ.ปะคำ720
รพ.ปักธงชัย79
รพ.ปากช่องนานา79
รพ.พลับพลาชัย710
รพ.มหาราชนครราชสีมา78
รพ.ลำดวน717
รพ.สต.โนนประดู่79
รพ.สต.บ้านไพ78
รพ.สตึก79
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ710
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง77
โรงเรียนบ้านนางเหริญ77
โรงเรียนบ้านหนองขาม77
โรงเรียนบ้านหนองสนวน710
โรงเรียนบ้านหนองหิน710
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา714
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม79
โรงเรียนลำปลายมาศ712
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย711
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม79
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม710
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ77
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม77
โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา712
สพป.ชย.1714
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม77
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ66
รพ.คูเมือง68
รพ.ชื่นชม66
รพ.ไทรโยค68
รพ.โพธิ์ชัย66
รพ.ลำปลายมาศ68
รพ.สกลนคร67
รพ.สต.ดงพลอง66
รพ.สต.นกออก68
รพ.สต.บ้านโคก68
รพ.สต.บ้านตาจง ตำบลตาจง67
รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์67
รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่69
รพ.สต.บุไร่อ้อย ตำบลเจริญสุข67
รพ.สต.ประดู่68
รพ.สต.หนองบัว67
รพ.สต.หินดาด66
รพ.หนองกี่614
รพ.ห้วยเม็ก69
โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม68
โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 5866
โรงเรียนบ้านปากรัตน์66
โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฏ์)67
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม66
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์66
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร66
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่67
โรงเรียนบ้านหลุมเงิน67
โรงเรียนบ้านห้วยยาง66
โรงเรียนเมืองคง66
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค69
โรงเรียนวัดเจ้ามูล66
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ66
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ611
สพป.นครราชสีมา เขต 1611
สพป.นม.166
สพป.สุรินทร์ เขต 168
สสอ.ชำนิ610
สสอ.ด่านขุนทด68
สสอ.บัวเชด69
สสอ.บัวลาย66
สสอ.บ้านเขว้า69
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น613
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา66
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม67
-55
ต.บ้านดู่510
รพ.กาบเชิง512
รพ.เขวาสินรินทร์55
รพ.เขาสมิง56
รพ.คอนสวรรค์510
รพ.คำม่วง57
รพ.เจ้าพระยายมราช56
รพ.ชะอำ55
รพ.ด่านขุนทด58
รพ.เทพรัตน์515
รพ.เทพสถิต514
รพ.ธวัชบุรี58
รพ.นาเชือก56
รพ.นาโพธิ์515
รพ.เนินสง่า514
รพ.บัวลาย511
รพ.บางละมุง55
รพ.บ้านด่าน59
รพ.บ้านเหลื่อม516
รพ.บำเหน็จณรงค์514
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย56
รพ.พล57
รพ.มหาสารคาม55
รพ.ละหานทราย511
รพ.ลำทะเมนชัย56
รพ.สต.กระฉอด57
รพ.สต.กุดโบสถ์58
รพ.สต.โคกพระ56
รพ.สต.โคกสะอาด56
รพ.สต.ช่างปี่55
รพ.สต.ตระเปียงเตีย55
รพ.สต.โนนกอก55
รพ.สต.โนนจาน57
รพ.สต.โนนสะอาด56
รพ.สต.บ้านคำลือชา55
รพ.สต.บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย55
รพ.สต.บ้านวัด56
รพ.สต.บ้านหนองแซง55
รพ.สต.บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง55
รพ.สต.ปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ55
รพ.สต.ปลายดาบ58
รพ.สต.พลสงคราม56
รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา58
รพ.สต.ลาดใหญ่55
รพ.สต.สัมฤทธิ์55
รพ.สต.สามพันตา55
รพ.สต.หนองกระทุ่ม56
รพ.สต.หนองขาม55
รพ.สต.หนองนกเขียน510
รพ.สต.ห้วยยาง55
รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม5