Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ฐานข้อมูล > จำนวนผู้รับบริการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
วันที่รับบริการ  ถึง  
 
การบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้(อบรม/ประชุม/สัมมนา)50807503
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี่00
ให้คำปรึกษา/แนะนำทางวิชาการ66
จัดนิทรรศการ/รณรงค์/ออกหน่วย11
นิเทศ00
วิทยากรประจำกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ Motivation Interview Technique ในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง 00
วิทยากร68
วิทยากรกลุ่ม00
อบรมพัฒนาศักยาภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่น 100
คณะทำงาน00
ผู้ประสานงาน00

หน่วยงานผู้รับบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย148167
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 92036
โรงเรียนโฆสิตสโมสร1724
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 51432
 1320
กรมสุขภาพจิต1335
โรงเรียน1318
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 81327
ราชสีมาวิทยาลัย1214
รพ.นางรอง1114
รพ.หนองบัวแดง1114
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า1111
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 111123
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 31128
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 41117
สถาบันราชานุกูล1129
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์1116
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย1015
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11016
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 21028
สสจ.นครราชสีมา 1020
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น1015
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์1016
โรงเรียนบ้านหว้า913
โรงเรียนราชสีมา913
สสอ.เมืองบุรีรัมย์915
1816588
ต.บ้านดู่814
ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย88
รพ.บุรีรัมย์89
รพ.ศีขรภูมิ813
รพ.สต.บ้านลาด88
โรงเรียนราชวินิต89
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์810
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10814
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี814
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์818
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์711
รพ.บางละมุง78
รพ.พิมาย715
รพ.รัตนบุรี710
รพ.สต.หนองน้ำแดง77
รร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์78
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ710
โรงเรียนพิมายวิทยา79
โรงเรียนลำปลายมาศ711
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย711
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม79
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม710
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13715
สสจ.ชัยภูมิ714
สสอ.เมืองสุรินทร์712
รพ.เกษตรสมบูรณ์611
รพ.บ้านกรวด66
รพ.พุทไธสง618
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา611
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค69
โรงเรียนวัดเจ้ามูล66
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ611
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์69
1832456
GBDi57
ต.ดอนกอก516
บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปจำกัด58
รพ.ครบุรี510
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร55
รพ.ชุมพวง57
รพ.โนนดินแดง59
รพ.บางบ่อ59
รพ.บ้านเขว้า56
รพ.ปราสาท55
รพ.พลับพลาชัย57
รพ.ภักดีชุมพล520
รพ.วาปีปทุม57
รพ.สต.บ้านสะอาด ตำบลสะอาด55
รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน55
โรงพยาบาลศรีธัญญา55
โรงเรียนดาราคาม58
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ59
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์55
โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ55
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก57
โรงเรียนมะค่าสามัคคี59
โรงเรียนวัดหนัง58
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น58
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา55
สสจ.บุรีรัมย์511
สสอ.โนนดินแดง57
สสอ.เมืองชัยภูมิ56
------อื่นๆระบุ------58
รพ.แก้งคร้อ48
รพ.จอมพระ47
รพ.เจ้าพระยายมราช44
รพ.ชัยภูมิ47
รพ.ชื่นชม44
รพ.ชุมพลบุรี47
รพ.บ้านแท่น411
รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์48
รพ.ประโคนชัย45
รพ.โพนทอง47
รพ.มหาราชนครราชสีมา45
รพ.ละหานทราย47
รพ.ลำดวน49
รพ.ลำปลายมาศ45
รพ.สกลนคร44
รพ.สต.โนนสว่าง ตำบลเขาคอก45
รพ.สต.บางพลีน้อย44
รพ.สต.บ้านกุดโดน44
รพ.สต.บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย45
รพ.สต.บ้านหนองแซง45
รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์45
รพ.สต.บ้านหนองแวง44
รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่45
รพ.สต.แหลมประดู่44
รพ.สตึก45
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่1744
รพ.สำโรงทาบ48
รพ.เสิงสาง46
รพ.ห้วยเม็ก49
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา45
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย44
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา44
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน44
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ​ เบญจมราชาลัย44
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา49
โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)44
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)44
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ47
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม44
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก44
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม44
โรงเรียนวัดชนะสงคราม44
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ44
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส49
โรงเรียนวัดรางบัว44
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์44
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ44
โรงเรียนสารวิทยา44
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา48
โรงเรียนหอวัง44
โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์44
สพป.กทม.47
สพป.ขอนแก่น เขต 545
สพป.นม.744
สพม.นครราชสีมา44
สสอ.ชำนิ49
สสอ.นางรอง47
สสอ.พุทไธสง49
สสอ.รัตนบุรี46
สสอ.ละหานทราย412
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ49
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว48
จิตเวช33
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย35
ร.ร.สารคามพิทยาคม37
รพ.กาบเชิง34
รพ.ขามทะเลสอ35
รพ.เขาฉกรรจ์36
รพ.เขาวง37
รพ.เขาสมิง33
รพ.คง36
รพ.คอนสวรรค์35
รพ.คอนสาร35
รพ.คูเมือง33
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์33
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง38
รพ.ด่านขุนทด34
รพ.ตราด34
รพ.นาเชือก36
รพ.นาดูน36
รพ.นายายอาม37
รพ.นายูง33
รพ.เนินสง่า311
รพ.บรบือ33
รพ.บัวลาย37
รพ.บัวใหญ่34
รพ.บางพลี33
รพ.บ้านไผ่33
รพ.ปะคำ38
รพ.ปักธงชัย33
รพ.ปากช่องนานา36
รพ.แปลงยาว34
รพ.โป่งน้ำร้อน33
รพ.พระยืน33
รพ.พล35
รพ.มหาสารคาม34
รพ.มะการักษ์33
รพ.ราชบุรี33
รพ.สต.กุดยม36
รพ.สต.โคกสูง34
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง34
รพ.สต.ตั้งใจ34
รพ.สต.ตาจั่น36
รพ.สต.โนนทอง 33
รพ.สต.โนนสะอาด33
รพ.สต.บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่34
รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง33
รพ.สต.บ้านโคกตาล ตำบลสะแกซำ34
รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ ตำบลปะทัดบุ33
รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์36
รพ.สต.บ้านตาจง ตำบลตาจง34
รพ.สต.บ้านบุแปบ ตำบลทะเมนชัย33
รพ.สต.บ้านบูรพาสามัคคี33
รพ.สต.บ้านมะพริก ตำบลสะแก38
รพ.สต.บ้านยาง ตำบลบ้านยาง34
รพ.สต.บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง34
รพ.สต.บ้านว่านพัฒนา ตำบลโคกสะอาด34
รพ.สต.บ้านศรีสว่าง34
รพ.สต.บ้านหนองกราด หนองตระครอง33
รพ.สต.บ้านหนองกุง33
รพ.สต.บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก33
รพ.สต.บ้านหนองบัว34
รพ.สต.ประดู่33
รพ.สต.ประทัดบุ 35
รพ.สต.ปราสาททอง34
รพ.สต.ผาเบียด33
รพ.สต.ยาง35
รพ.สต.สลักได34
รพ.สต.หนองแวง33
รพ.สต.ห้วยแก36
รพ.สต.อู่โลก33
รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม33
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว34
รพ.สมุทรปราการ35
รพ.สังขะ33
รพ.สุรินทร์34
รพ.หนองหงส์36
รพ.ห้วยแถลง33
ราชวินิต มัธยม33
โรงพยาบาลเวียงเก่า34
โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​33
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 33
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา34
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน34
โรงเรียนขัติยะวงษา34
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ33
โรงเรียนชำนิพิทยาคม33
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม33
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ33
โรงเรียนธารทองพิทยาคม33
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร33
โรงเรียนนาโกวิทยา33
โรงเรียนบางกะปิ33
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)34
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่36
โรงเรียนบ้านโนนข่า33
โรงเรียนบ้านพุทรา35
โรงเรียนบ้านสะอาด34
โรงเรียนบ้านหนองแวง33
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์33
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์37
โรงเรียนปัญญาวรคุณ33
โรงเรียนพญาไท35
โรงเรียนพรตพิทยพยัต33
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม35
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม33
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์33
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง33
โรงเรียนราชวินิตบางเขน33
โรงเรียนวังข่าพัฒนา33
โรงเรียนวัดด่าน36
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน)33
โรงเรียนวัดโสมนัส33
โรงเรียนวัดอมรินทราราม33
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย33
โรงเรียนสตรีศึกษา33
โรงเรียนสายน้ำทิพย์35
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม33
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 735
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองรพ.กาฬสินธุ์35
สถาบันกัลยาณ์ราชนรินทร์34
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 336
สพป.ขอนแก่น เขต536
สพป.นครราชสีมา เขต 533
สสอ.กระสัง36
สสอ.แคนดง36
สสอ.จอมพระ33
สสอ.โนนสูง312
สสอ.บัวเชด36
สสอ.บัวลาย34
สสอ.ประโคนชัย39
สสอ.ปะคำ311
สสอ.ภักดีชุมพล33
สสอ.เมือง36
สสอ.ลำดวน34
สสอ.ลำปลายมาศ37
สสอ.วังน้ำเขียว33
สสอ.สังขะ34
สสอ.สีดา36
สสอ.หนองกี่37
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย34
สำนักการศึกษา​ กรุงเทพมหานคร33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต137
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่733
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์33
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม33
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร35
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า36
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ34
อบต.หนองแวง34
1731923
Saraya MFG. (Thailand) Co.,Ltd.22
ชมรมผู้สูงอายุ22
ทดสอบ22
เทศบาลตำบลโคกกรวด22
เทศบาลตำบลเชียงใหม่22
บจก.อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม22
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร23
บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด22
บริษัทไทยลอตเต้ จำกัด23
บริษัทเอกชน22
บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.เพชรบุรี22
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน24
ร.ร.บ้านนาเจริญ24
รพ.กมลาไสย22
รพ.กันทรวิชัย25
รพ.แก่งหางแมว26
รพ.แกดำ22
รพ.ขามสะแกแสง27
รพ.เขาย้อย22
รพ.คลองหาด22
รพ.ค้อวัง23
รพ.แคนดง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา22
รพ.จตุรพักตรพิมาน24
รพ.จักราช22
รพ.จังหาร24
รพ.จัตุรัส22
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์23
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์22
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์23
รพ.เฉลิมพระเกียรติ(นครราชสีมา)24
รพ.ชลบุรี23
รพ.เชียงยืน23
รพ.โชคชัย22
รพ.ซำสูง25
รพ.ท่าตะเกียบ23
รพ.ท่าตูม22
รพ.เทพรัตน์24
รพ.เทพารักษ์22
รพ.ไทรโยค22
รพ.นาโพธิ์210
รพ.นามน23
รพ.นาแห้ว22
รพ.น้ำพอง22
รพ.นิคมพัฒนา25
รพ.โนนแดง25
รพ.โนนไทย22
รพ.โนนสูง22
รพ.บ่อทอง24
รพ.บางจาก25
รพ.บางปะกง25
รพ.บ้านด่าน25
รพ.บ้านบึง23
รพ.ประทาย22
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย22
รพ.พระจอมเกล้า22
รพ.พระทองคำ26
รพ.พระปกเกล้า24
รพ.พุทธโสธร23
รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ23
รพ.โพนทราย22
รพ.ภูเขียว22
รพ.ยโสธร22
รพ.ยางสีสุราช22
รพ.ร่องคำ26
รพ.ร้อยเอ็ด22
รพ.ระยอง22
รพ.เรณูนคร23
รพ.ลำทะเมนชัย22
รพ.ลืออำนาจ22
รพ.วังน้ำเขียว23
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์22
รพ.ศรีเชียงใหม่22
รพ.ศรีณรงค์28
รพ.ศรีมหาโพธิ23
รพ.ศรีสมเด็จ23
รพ.สต.กุดจิก23
รพ.สต.แก23
รพ.สต.โขมง23
รพ.สต.คลองนารายณ์23
รพ.สต.คลองบ้านโพธิ์22
รพ.สต.คึมชาด23
รพ.สต.โคกรัก ตำบลโกรกแก้ว22
รพ.สต.โคกว่าน ตำบลโคกว่าน22
รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน22
รพ.สต.จอมแก้ว24
รพ.สต.ซึ้ง22
รพ.สต.ดอนชมพู23
รพ.สต.ด่าน22
รพ.สต.ตะโก22
รพ.สต.ตะพง22
รพ.สต.ถ้ำแก้ว26
รพ.สต.ถ้ำวัวแดง22
รพ.สต.ทรงคนอง22
รพ.สต.ทับทัน25
รพ.สต.ท่าข้าม22
รพ.สต.ท่าพลับ22
รพ.สต.ท้ายบ้าน22
รพ.สต.ท่าสว่าง22
รพ.สต.เทนมีย์22
รพ.สต.ธาตุ22
รพ.สต.นครเนื่องเขต22
รพ.สต.นาดี22
รพ.สต.โนนกอก22
รพ.สต.บางครุ22
รพ.สต.บางเตย26
รพ.สต.บางพึ่ง23
รพ.สต.บ้านกระเฉท28
รพ.สต.บ้านกระเบื้องน้อย ตำบลหนองชัยศรี22
รพ.สต.บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ๊อง24
รพ.สต.บ้านกำพร้า ตำบลบางหญ้าแพรก22
รพ.สต.บ้านกุดหูลิง23
รพ.สต.บ้านแก่นท้าว22
รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด23
รพ.สต.บ้านคลองตาเพชร23
รพ.สต.บ้านคลองม่วง ตำบลบ้านจาน23
รพ.สต.บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่22
รพ.สต.บ้านโคกกลาง22
รพ.สต.บ้านโคกไม้แดง ตำบลหูทำนบ23
รพ.สต.บ้านโคกสว่าง หัวฝาย23
รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ปังกู22
รพ.สต.บ้านโคกใหม่ ตำบลสำโรงใหม่22
รพ.สต.บ้านเจียง22
รพ.สต.บ้านฉางเกลือ23
รพ.สต.บ้านชาด22
รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง22
รพ.สต.บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง24
รพ.สต.บ้านดงใหญ่22
รพ.สต.บ้านตลุงเก่า ตำบลโคกม้า22
รพ.สต.บ้านทองหลาง ต.ทองหลาง22
รพ.สต.บ้านท่าเพลิง26
รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง22
รพ.สต.บ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง22
รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง22
รพ.สต.บ้านนา22
รพ.สต.บ้านนาเจริญ22
รพ.สต.บ้านนาฝาย22
รพ.สต.บ้านน้ำบุ่น23
รพ.สต.บ้านโนนปอแดง ตำบลบ้านโคก22
รพ.สต.บ้านโนนศรีสง่า22
รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง22
รพ.สต.บ้านบ่อเวฬุ ตำบลบ่อเวฬุ22
รพ.สต.บ้านบัว ตำบลบ้านบัว22
รพ.สต.บ้านบาก ต.กู่สวนแตง22
รพ.สต.บ้านบุตาพวง ตำบลถาวร22
รพ.สต.บ้านผักหวาน ต.ถนนหัก23
รพ.สต.บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น27
รพ.สต.บ้านพยอม ตำบลดินดำ22
รพ.สต.บ้านพลับพลา22
รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลถลุงเหล็ก22
รพ.สต.บ้านเพชร ตำบลบ้านปรือ22
รพ.สต.บ้านเพียแก้ว ตำบลบ้านยาง22
รพ.สต.บ้านมะขามคู่22
รพ.สต.บ้านเม็กคำ22
รพ.สต.บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง22
รพ.สต.บ้านยายแย้ม ตำบลยายแย้มวัฒนา23
รพ.สต.บ้านยายร้า22
รพ.สต.บ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด22
รพ.สต.บ้านว่าน ตำบลบุแกรง22
รพ.สต.บ้านแวง ตำบลหนองแวง22
รพ.สต.บ้านศรีทายาท ตำบลหนองแวง22
รพ.สต.บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง22
รพ.สต.บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์22
รพ.สต.บ้านสายตรี 4 ใต้ ตำบลบึงเจริญ23
รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ ตำบลจันทบเพชร22
รพ.สต.บ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์23
รพ.สต.บ้านหนองเกียบ ตำบลสะแกโพรง22
รพ.สต.บ้านหนองจอก23
รพ.สต.บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน22
รพ.สต.บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน22
รพ.สต.บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง22
รพ.สต.บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง22
รพ.สต.บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก23
รพ.สต.บ้านหนองผะองค์ ตำบลหนองกระทิง22
รพ.สต.บ้านหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม22
รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์22
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง22
รพ.สต.บ้านหนองแสน22
รพ.สต.บ้านหนองหว้า22
รพ.สต.บ้านหนองหว้า ตำบลละลวด22
รพ.สต.บ้านห้วยคนทา24
รพ.สต.บ้านห้วยยางดง22
รพ.สต.บ้านหัวถนน ตำบลหัวถนน23
รพ.สต.บ้านหัววัว22
รพ.สต.บ้านหินดาษ ตำบลขุนซ่อง22
รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่25
รพ.สต.บ้านเหล่าไฮงาม24
รพ.สต.บ้านโหล่น22
รพ.สต.บ้านใหม่24
รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย22
รพ.สต.บุไร่อ้อย ตำบลเจริญสุข22
รพ.สต.ปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ22
รพ.สต.ปีกฝาย ตำบลหนองตาด22
รพ.สต.ผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์22
รพ.สต.ไผ่22
รพ.สต.พระยืน22
รพ.สต.โพนโก22
รพ.สต.โพนทอง22
รพ.สต.ฟากห้วย23
รพ.สต.เมืองเก่า23
รพ.สต.เมืองแก24
รพ.สต.เมืองที26
รพ.สต.เมืองใหม่24
รพ.สต.ยุบอีปูน22
รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา22
รพ.สต.ลาดขวาง23
รพ.สต.วังใหม่23
รพ.สต.ศรีสุข23
รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ23
รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่24
รพ.สต.สระสี่เหลี่ยม29
รพ.สต.สวาย23
รพ.สต.สำโรงเหนือ22
รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ22
รพ.สต.แสลงพันธ์22
รพ.สต.หนองกระทุ่ม24
รพ.สต.หนองกุงเซิน22
รพ.สต.หนองตะไก้22
รพ.สต.หนองโน22
รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง22
รพ.สต.หนองสนิท23
รพ.สต.หนองโสน ตำบลหนองโสน22
รพ.สต.หนองเหล็ก22
รพ.สต.หมื่นศรี22
รพ.สต.ห้วยต้อน22
รพ.สต.ห้วยยาง22
รพ.สต.ห้วยแย้22
รพ.สต.ห้วยไร่22
รพ.สต.หัวหนอง24
รพ.สต.ใหม่สำโรง24
รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น22
รพ.สนม24
รพ.สนามชัยเขต25
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา23
รพ.สัตหีบกม1022
รพ.สิรินธร22
รพ.สีดา22
รพ.สุวรรณภูมิ23
รพ.หนองกี่23
รพ.หนองกุงศรี24
รพ.หนองบัวระเหว26
รพ.หนองบุญมาก24
รพ.หนองพอก22
รพ.หนองสองห้อง25
รพ.ห้วยราช22
รพ.แหลมสิงห์23
รพ.อำนาจเจริญ22
รพ.อุบลรัตน์22
รร.ชุมชนนาจารย์วิทยา24
รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒22
รร.บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)22
รร.เมืองเหนือวิทยาคม24
โรงพยาบาลขอนแก่น22
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย23
โรงพยาบาลโนนศิลา23
โรงพยาบาลยโสธร22
โรงพยาบาลวาปีปทุม22
โรงพยาบาลศีขรภูมิ22
โรงพยาบาลหนองนาคำ24
โรงเรียน​โนน​งาม​ศึกษา​23
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร22
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์22
โรงเรียนคุรุประชานุกูล22
โรงเรียนคูเมืองวิทยา22
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ22
โรงเรียนจารย์ตำรา22
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร22
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข22
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง22
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง22
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม22
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์22
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สังกัด สพป.กส.125
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม22
โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์24
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์22
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ22
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม24
โรงเรียนนนทรีวิทยา22
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก23
โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์23
โรงเรียนนาทันวิทยา22
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์22
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 422
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)22
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)22
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม22
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง22
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส23
โรงเรียนบ้านคุย สพป.กส.322
โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล26
โรงเรียนบ้านธาตุ24
โรงเรียนบ้านนางแดด22
โรงเรียนบ้านนารี23
โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี22
โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป.กส.322
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า22
โรงเรียนบ้านโนนเหม่า22
โรงเรียนบ้านบ่อทอง23
โรงเรียนบ้านป่ายาง22
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์22
โรงเรียนบ้านม่วงกุล22
โรงเรียนบ้านมะกอก24
โรงเรียนบ้านลาดใต้22
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ22
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร22
โรงเรียนบ้านวังมน23
โรงเรียนบ้านหนองแก22
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ22
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น27
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม22
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ22
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล22
โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี23
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์22
โรงเรียนปทุมคงคา22
โรงเรียนพิมายสามัคคี 123
โรงเรียนพิมายสามัคคี๑22
โรงเรียนเพชรหนองขาม24
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร22
โรงเรียนมหิศราธิบดี22
โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม22
โรงเรียนยางคำวิทยา22
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา23
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต22
โรงเรียนวัดนาคปรก22
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส22
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร22
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)22
โรงเรียนวัดสังเวช22
โรงเรียนวัดหนองครก22
โรงเรียนวัดอินทาราม22
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย22
โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา22
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ22
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย24
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์22
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์22
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม23
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย22
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)22
โรงเรียนสีดาวิทยา22
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม23
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง22
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์22
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์23
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์24
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม22
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง23
โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร22
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์23
โรงเรียนอนุกูลนารี22
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ22
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง22
ศพด.ทต.หนองหงส์22
ศพด.วัดเทพประดิษฐุ์24
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ23
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน23
ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน22
ศูนย์บริการสาธารณสุข17ประชานิเวศน์22
ศูนย์แพทย์ชุมชนรพ.พระปกเกล้า22
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่​ 722
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1225
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 622
ศูนย์สุขภาพจิตที่1223
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลขามทะเลสอ22
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 222
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด29
สถานศึกษา22
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ22
สพด.ตำบลเย้ยปราสาท22
สพป.กส.322
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 124
สพป.ขอนแก่น 5 23
สพป.ชัยภูมิ 225
สพป.นครราชสีมา เขต 124
สพป.นครราชสีมา เขต 322
สพป.นครราชสีมา เขต 4 23
สพป.นครราชสีมา เขต 623
สพป.นฐ122
สพป.บร.422
สพป.ร้อยเอ็ดเขต122
สพม.กาญจนบุรี22
สพม.ขอนแก่น26
สสอ.แก้งคร้อ24
สสอ.คอนสวรรค์23
สสอ.คอนสาร22
สสอ.จัตุรัส22
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ22
สสอ.ชุมพลบุรี23
สสอ.ด่านขุนทด22
สสอ.เทพสถิต24
สสอ.เทพารักษ์22
สสอ.นาโพธิ์26
สสอ.เนินสง่า28
สสอ.โนนแดง23
สสอ.โนนสุวรรณ23
สสอ.บัวใหญ่23
สสอ.ปราสาท23
สสอ.ปักธงชัย24
สสอ.ปากช่อง24
สสอ.พนมดงรัก22
สสอ.พลับพลาชัย211
สสอ.ภูเขียว22
สสอ.เมืองนครราชสีมา25
สสอ.ศีขรภูมิ24
สสอ.สตึก27
สสอ.สีคิ้ว24
สสอ.สุรินทร์23
สสอ.หนองบัวแดง23
สสอ.หนองบัวระเหว210
สสอ.หนองหงส์29
สสอ.ห้วยราช26
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร22
สำนักการศึกษากรุงเทพ22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 124
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 122
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์22
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 822
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ22
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี23
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์27
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี28
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว24
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย24
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน24
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน24
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น26
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ25
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี27
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี23
สำนักวิชาการสุขภาพจิต22
องค์การบริหารส่วนต.บ้านดู่22
อบต.บ้านดู่22
อบต.เมืองบัว22
อบต.วังไม้แดง22
อบต.หนองกราด22
อบต.หนองโสน22
อบต.ห้วยบง22
อบต.ห้วยไร่24
สพป.กส.212
064962361311
0848235864,04460904114
2622711
28 คลินิกทันตกรรม11
Ass13
General Kandy Hospital12
IHI Turbo (Thailand) co.,Ltd11
โีรงเรียนวัดหนองครก11
กก.ต​ชด.1311
กก.ตชด.1311
กก.ตชด.1411
กง.เวชกรรมสังคม11
กลุมงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม11
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต13
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต16
กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กทม.11
คชอ.มหาชัย12
ครู11
ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา11
ครูศพด.วัดสระปทุม11
คลินิกทันตกรรมมอส11
คลินิกหมอครอบครัวนางรอง(อบต.นางรอง)11
คลินิกหมอครอบครัวหนองตาหมู่12
คลินิกอบอุ่นปากช่อง12
งานจิตวิทยาคลินิก11
งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์11
จิตเวชและยาเสพติด11
จิตเวชและยาเสพติด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี11
ชัยภูมิ11
เช็นทรัลปาร์คคลินิกเวชกรรม สาขา 213
ต.ชุมพลบุรี14
ต.ตรำดม11
ต.สำเภาลูน12
ต.หนองแจ้งใหญ่11
ต.หนองใหญ่11
ตลาดโพธิ์พิทยาคม อ.ลำปลายมาศ11
ทต. ห้วยหิน11
ทต.บ้านโต้น11
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง11
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์12
ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ12
ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์11
ที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง11
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย11
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง11
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์11
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด11
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่11
ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย11
ที่ทำการปกครองอำเภอพล11
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี11
ที่ว่าการอำเภอชนบท11
ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ12
เทศบาล​ตํา​บ​ล​รังกา​ใหญ่​11
เทศบาล1(อนุบาลเด็กน่ารัก)11
เทศบาลต.หนองเต็ง12
เทศบาลตำบลกุดจิก11
เทศบาลตำบลโชคชัย11
เทศบาลตำบลด่านเกวียน11
เทศบาลตำบลตลาด12
เทศบาลตำบลถาวร11
เทศบาลตำบลท่าตูม11
เทศบาลตำบลนาดูน11
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่11
เทศบาลตำบลโนนสะอาด11
เทศบาลตำบลในเมือง11
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง11
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม11
เทศบาลตำบลเมืองคง11
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ11
เทศบาลตำบลสตึก11
เทศบาลตำบลสีมามงคล11
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ11
เทศบาลตำบลหนองเต็ง11
เทศบาลตำบลหนองปล่อง11
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม11
เทศบาลโนนสูง11
เทศบาลปากช่อง11
เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล11
เทศบาลเมืองมาบตาพุด11
เทศบาลเมืองสีคิ้ว11
นักเรียนโรงเรียนราชสีมา11
โนงเรีบ้านหนองผ้าอ้อม11
บ.จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด 11
บจก. ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี รีเจินนัล เซนเตอร์11
บจก.โตโยไฟน์ (ไทยแลนด์)11
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)11
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย13
บริ ตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จำกัด11
บริษัท แก้วปราการ จำกัด11
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด11
บริษัท เซเลอเรส (ประเทศไทย) จำกัด11
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด11
บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด 11
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด11
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)11
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)จำกัด11
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด12
บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) มหาชน11
บริษัททีบีเคเค(ประเทศไทย)จำกัด11
บริษัทไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด12
บริษัทโอคิโซะ(ประเทศไทย)จำกัด11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ราชบุรี11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร (ไม่เข้าร่วมกับอบรม)11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร (ไม่เข้าร่วมการอบรม)11
บ้านพักเด็กฯ11
บ้านเมืองฝาง12
บ้านหว้า12
บ้านใหม่11
บุคลากรโรงเรียนบ้านละว้า สพป.ขอนแก่นเขต 211
เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด(ฝ่ายโรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น)11
ปกครองอำเภอเขาวง11
พนักงานบริษัทฯ11
พมจ.สุรินทร์11
ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์11
ร.พ.นพรัตนราชธานี11
ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์11
ร.ร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์12
ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า12
ร.ร.นาฝายวิทยา13
ร.ร.น้ำจั้นราษฎร์บำรุง11
ร.ร.บ้านโนนสะอาด13
ร.ร.บ้านละว้า17
ร.ร.บ้านวังหว้า11
ร.ร.บ้านหนองเม็ก13
ร.ร.บ้านหนองสระพัง12
ร.ร.บ้านเหล่าค้อ11
ร.ร.เบญจมราชาลัยฯ11
ร.ร.หนองหูลิงเจริญเวทย์11
ร.ร.เหล่านาแกวิทยานุสรณ์11
ร.ร.อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง11
รพ.กบินทร์บุรี11
รพ.กลาง11
รพ.กันทรารมย์11
รพ.กาฬสินธุ์11
รพ.กุดชุม11
รพ.เกษตรวิสัย11
รพ.เกาะจันทร์11
รพ.เกาะสีชัง13
รพ.โกสุมพิสัย12
รพ.ขลุง13
รพ.ขอนแก่น11
รพ.ขุขันธ์11
รพ.ขุนหาญ12
รพ.เขวาสินรินทร์11
รพ.เขาคิชฌกูฏ13
รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11
รพ.เขาสุกิม12
รพ.คลองเขื่อน12
รพ.คำตากล้า11
รพ.แคนดง11
รพ.โคกศรีสุพรรณ11
รพ.โคกสูง12
รพ.ฆ้องชัย11
รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์11
รพ.จิตเวชนครราชสีมา11
รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ 14
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์11
รพ.เฉลิมพระเกียรติ(บุรีรัมย์)11
รพ.ชนบท11
รพ.ชำนิ11
รพ.ชุมแพ11
รพ.เชียงขวัญ12
รพ.ไชยวาน11
รพ.เดิมบางนางบวช11
รพ.ตาพระยา14
รพ.เต่างอย11
รพ.ทรายมูล11
รพ.ท่าคันโท14
รพ.ท่าใหม่14
รพ.ทุ่งฝน11
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา11
รพ.เทพสถิต16
รพ.ไทยเจริญ11
รพ.ธวัชบุรี12
รพ.ธัญญรักษ์ขอนแก่น11
รพ.นครพนม11
รพ.นภาลัย11
รพ.นาแก11
รพ.นาดี12
รพ.นาหว้า11
รพ.น้ำเกลี้ยง13
รพ.น้ำโสม11
รพ.โนนคูณ11
รพ.โนนนารายณ์12
รพ.โนนสุวรรณ13
รพ.บัวเชด11
รพ.บางคล้า11
รพ.บางน้ำเปรี้ยว11
รพ.บางเลน11
รพ.บ้านโป่ง11
รพ.บ้านผือ11
รพ.บ้านฝาง14
รพ.บ้านแพ้ว11
รพ.บ้านโพธิ์12
รพ.บ้านสร้าง11
รพ.บ้านเหลื่อม15
รพ.บำเหน็จณรงค์13
รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11
รพ.ปทุมราชวงศา12
รพ.ประจันตคาม11
รพ.ปรางค์กู่11
รพ.ปลาปาก11
รพ.ป่าติ้ว11
รพ.ผาขาว11
รพ.เฝ้าไร่11
รพ.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา13
รพ.พนมไพร13
รพ.พนมสารคาม13
รพ.พนัสนิคม11
รพ.พนา11
รพ.พยุห์11
รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ11
รพ.พานทอง11
รพ.พุทธมณฑล11
รพ.เพ็ญ11
รพ.โพธิ์ชัย12
รพ.โพนสวรรค์11
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ11
รพ.ภูเรือ11
รพ.ภูเวียง13
รพ.ภูสิงห์11
รพ.มะขาม12
รพ.มัญจาคีรี11
รพ.มาบตาพุด11
รพ.เมืองจันทร์11
รพ.เมืองสรวง12
รพ.เมืองสุรินทร์11
รพ.ยางชุมน้อย11
รพ.ร.กระนวน11
รพ.ราชพิพัฒน์11
รพ.ราชสาส์น14
รพ.ราษีไศล11
รพ.ลำปล่ยมาศ11
รพ.เลิดสิน11
รพ.วังน้ำเย็น14
รพ.วังสมบูรณ์11
รพ.วังหิน12
รพ.วัฒนานคร12
รพ.วัดญาณสังวราราม11
รพ.วาริชภูมิ11
รพ.วารินชำราบ11
รพ.ศรีบุญเรือง11
รพ.ศรีมโหสถ11
รพ.ศรีรัตนะ11
รพ.ศรีสะเกษ11
รพ.ศิลาลาด11
รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนกัลปพฤกษ์ ตำบลบางเสาธง12
รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ(บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง12
รพ.สต นาดี11
รพ.สต บ้านโนนงิ้ว11
รพ.สต.กระแจะ13
รพ.สต.กระฉอด14
รพ.สต.กระทุ่มแพ้ว12
รพ.สต.กระเบื้องนอก11
รพ.สต.กระสัง11
รพ.สต.กระออม11
รพ.สต.กอโจด12
รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา11
รพ.สต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี12
รพ.สต.กุดชุมแสง12
รพ.สต.กุดน้อย11
รพ.สต.กุดน้ำใส11
รพ.สต.กุดโบสถ์11
รพ.สต.เก่างิ้ว11
รพ.สต.เก่าย่าดี11
รพ.สต.เกาะแก้ว11
รพ.สต.เกาะเปริด12
รพ.สต.เกาะไร่12
รพ.สต.เกาะลอย11
รพ.สต.เกิ้ง11
รพ.สต.แกลง11
รพ.สต.ขนงพระใต้11
รพ.สต.ขนาย11
รพ.สต.ขามป้อม11
รพ.สต.ขี้ตุ่น11
รพ.สต.เขวาสินรินทร์14
รพ.สต.เขาไม้แก้ว13
รพ.สต.เขาวงกต11
รพ.สต.เขาสมิง12
รพ.สต.คมบาง12
รพ.สต.คลองขุด11
รพ.สต.คลองจันลา13
รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า11
รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง11
รพ.สต.คลองตะเกรา11
รพ.สต.คลองตำหรุ12
รพ.สต.คลองทับจันทร์13
รพ.สต.คลองทุเรียน11
รพ.สต.คลองน้ำเค็ม11
รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง11
รพ.สต.คลองประเวศ11
รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก11
รพ.สต.คลองไผ่12
รพ.สต.คลองสะท้อน11
รพ.สต.คลองหว้า ต.ทับพริก11
รพ.สต.คอกหมู12
รพ.สต.คอโค11
รพ.สต.คอนเมือง11
รพ.สต.คำแคน11
รพ.สต.คำผง11
รพ.สต.คำแมด12
รพ.สต.คูตัน12
รพ.สต.โคกกลาง11
รพ.สต.โคกกุง11
รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ12
รพ.สต.โคกพะงาด11
รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ12
รพ.สต.โคกมะกอก11
รพ.สต.โคกมั่งงอย12
รพ.สต.โคกไม้ตาย12
รพ.สต.โคกรัก12
รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม11
รพ.สต.โคกหญ้าคา ตำบลยายแย้มวัฒนา11
รพ.สต.จันทเขลม11
รพ.สต.จันทนิมิต15
รพ.สต.จีกแดก11
รพ.สต.เจริญสุข13
รพ.สต.ฉมัน11
รพ.สต.ฉ่ำวัวแด12
รพ.สต.เฉนียง12
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น11
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง11
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติหนองใหญ่11
รพ.สต.ช่องสามหมอ11
รพ.สต.ช้างข้าม12
รพ.สต.ช่างปี11
รพ.สต.ชำเบง อ.สังขะ11
รพ.สต.ชีลอง11
รพ.สต.ชีวาน12
รพ.สต.ชุมแสง11
รพ.สต.เชื้อเพลิง11
รพ.สต.โชคเหนือ11
รพ.สต.ซ้อมงคล12
รพ.สต.ซับคะนึง ตำบลโนนดินแดง11
รพ.สต.ซับสีทอง11
รพ.สต.ซำมูลนาก อ.แก้งคร้อ11
รพ.สต.ณรงค์11
รพ.สต.ดงเดือย11
รพ.สต.ดงบัง11
รพ.สต.ดงหลบ11
รพ.สต.ดอนเกาะกา11
รพ.สต.ดอนทราย11
รพ.สต.ดอนปรู11
รพ.สต.ดอนป่าโฮป11
รพ.สต.ดอนไม้ไฟ11
รพ.สต.ดอนยาวน้อย11
รพ.สต.ดอนยาวใหญ่11
รพ.สต.ดอนแสนสุข11
รพ.สต.ด่านเกวียน11
รพ.สต.ดูนสาด11
รพ.สต.แดงสว่าง11
รพ.สต.แดน11
รพ.สต.ตรวจ11
รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ11
รพ.สต.ตรอกนอง12
รพ.สต.ตระเปียงเตีย11
รพ.สต.ตรำดม11
รพ.สต.ตะโกทอง15
รพ.สต.ตะเคียน11
รพ.สต.ตะปอน12
รพ.สต.ตะลอมไผ่11
รพ.สต.ตากูล111
รพ.สต.ตาตุม อ.สังขะ11
รพ.สต.ตาแตรว อ.สังขะ11
รพ.สต.ตาเมียง11
รพ.สต.แตล11
รพ.สต.ถนนโพธิ์12
รพ.สต.ทนราษ11
รพ.สต.ทมอ11
รพ.สต.ทับพริก12
รพ.สต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี12
รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย11
รพ.สต.ทัพรั้ง11
รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม11
รพ.สต.ท่าบุญมี11
รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่11
รพ.สต.ท่าโสม11
รพ.สต.ท่าหลวง11
รพ.สต.ทำนบพัฒนา11
รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่13
รพ.สต.ทุ่งนาเลา11
รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ11
รพ.สต.ทุ่งรังหัน11
รพ.สต.ทุ่งลุยลาย11
รพ.สต.เทพราช13
รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง11
รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย12
รพ.สต.นอกเมือง11
รพ.สต.นางแคด11
รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา11
รพ.สต.นางิ้ว15
รพ.สต.นาจอมเทียน14
รพ.สต.นาตาขวัญ11
รพ.สต.นาเท12
รพ.สต.นานวน11
รพ.สต.นาบัว12
รพ.สต.นายายอาม14
รพ.สต.นาราดพัฒนา12
รพ.สต.นารุ่ง11
รพ.สต.นาเสียว11
รพ.สต.นาหนองทุ่ม11
รพ.สต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี12
รพ.สต.น้ำคอก11
รพ.สต.นิยมยาตรา14
รพ.สต.เนินพระ11
รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน12
รพ.สต.เนินหอม11
รพ.สต.แนงมุด11
รพ.สต.โนน13
รพ.สต.โนนเคืยงพัฒนา11
รพ.สต.โนนจาน11
รพ.สต.โนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง11
รพ.สต.โนนทัน12
รพ.สต.โนนน้อย110
รพ.สต.โนนประดู่11
รพ.สต.โนนเปือย11
รพ.สต.โนนฝรั่ง11
รพ.สต.โนนรัง11
รพ.สต.โนนสาวเอ้11
รพ.สต.โนนเสลา 13
รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น11
รพ.สต.บ่อ12
รพ.สต.บ่อไฟไหม้ ตำบลพวา13
รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง11
รพ.สต.บัวโคก11
รพ.สต.บัวมาศ11
รพ.สต.บางกระเจ็ด หมู่ที่ 211
รพ.สต.บางกระเบา12
รพ.สต.บางกระสอบ12
รพ.สต.บางกรูด11
รพ.สต.บางกอ12
รพ.สต.บางกะจะ13
รพ.สต.บางกะเจ้า12
รพ.สต.บางกะไชย11
รพ.สต.บางกะไห11
รพ.สต.บางแก้ว12
รพ.สต.บางขวัญ12
รพ.สต.บางคา11
รพ.สต.บางจาก12
รพ.สต.บางซ่อน12
รพ.สต.บางแตน12
รพ.สต.บางน้ำผึ้ง13
รพ.สต.บางปลาร้า13
รพ.สต.บางปู13
รพ.สต.บางปูใหม่11
รพ.สต.บางไผ่12
รพ.สต.บางเพรียง12
รพ.สต.บางยอ12
รพ.สต.บางยาง14
รพ.สต.บางสระเก้า11
รพ.สต.บางสวน13
รพ.สต.บางเสร่12
รพ.สต.บางหญ้าแพรก13
รพ.สต.บางหัวเสือ14
รพ.สต.บ้านกระบกเตี้ย11
รพ.สต.บ้านกระสัง11
รพ.สต.บ้านกร่าง11
รพ.สต.บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว11
รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี11
รพ.สต.บ้านกุงเก่า14
รพ.สต.บ้านกุดชุมแสง11
รพ.สต.บ้านกู่จาน ตำบลกู่จาน11
รพ.สต.บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง11
รพ.สต.บ้านเกษตรตกร12
รพ.สต.บ้านเกษมสุข11
รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา11
รพ.สต.บ้านเกาะจิก ต.บางชัน12
รพ.สต.บ้านเกาะโพธิ์11
รพ.สต.บ้านแก12
รพ.สต.บ้านแก่นทราย ต.รอบเมือง11
รพ.สต.บ้านโกรกกุลา13
รพ.สต.บ้านโกรกแก้ว12
รพ.สต.บ้านโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง11
รพ.สต.บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ11
รพ.สต.บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์11
รพ.สต.บ้านข่อย ตำบลหนองหิน11
รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว11
รพ.สต.บ้านขาม11
รพ.สต.บ้านขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท11
รพ.สต.บ้านขามเปี้ย11
รพ.สต.บ้านขามใหญ่ ตำบลเมืองไผ่12
รพ.สต.บ้านข้าวหลาม11
รพ.สต.บ้านขี้เหล็ก11
รพ.สต.บ้านขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง13
รพ.สต.บ้านเขว้า11
รพ.สต.บ้านเขว้า ตำบลสะเดา11
รพ.สต.บ้านเขวาทุ่ง11
รพ.สต.บ้านเขาคอก14
รพ.สต.บ้านเขาดิน11
รพ.สต.บ้านเขาน้อย ตำบลบางกะจะ12
รพ.สต.บ้านเขาลูกช้าง ตำบลทุ่งเบญจา11
รพ.สต.บ้านเขาหิน11
รพ.สต.บ้านเขาหินแท่น13
รพ.สต.บ้านเขิน ตำบลเขิน11
รพ.สต.บ้านเขื่อน11
รพ.สต.บ้านคลอง 2111
รพ.สต.บ้านคลองน้ำเป็น ตำบลพลวง11
รพ.สต.บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง12
รพ.สต.บ้านคลองบางไผ่12
รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน12
รพ.สต.บ้านคลองลาว ตำบลวังใหม่15
รพ.สต.บ้านคลองใหญ่11
รพ.สต.บ้านคานหัก11
รพ.สต.บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ11
รพ.สต.บ้านคำเหมือดแก้ว11
รพ.สต.บ้านคำใหญ่13
รพ.สต.บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ11
รพ.สต.บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ12
รพ.สต.บ้านแคน11
รพ.สต.บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่11
รพ.สต.บ้านแคนน้อย ตำบลดงแคนน้อย11
รพ.สต.บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง11
รพ.สต.บ้านโคกกรวด โพธิ์งาม13
รพ.สต.บ้านโคกก่อง ตำบลหินเหล็กไฟ11
รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น ตำบลโคกขมิ้น11
รพ.สต.บ้านโคกเขื่อน ตำบลหนองแก้ว11
รพ.สต.บ้านโคกเจริญ สสอ.พลับพลาชัย11
รพ.สต.บ้านโคกตาล11
รพ.สต.บ้านโคกตาล ตำบลโคกตาล11
รพ.สต.บ้านโคกตาหึงพัฒนา ตำบลอีสานเขต12
รพ.สต.บ้านโคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่11
รพ.สต.บ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง11
รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา12
รพ.สต.บ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล12
รพ.สต.บ้านโคกระเหย ตำบลปราสาท13
รพ.สต.บ้านโคกรัง ตำบลโคกตูม11
รพ.สต.บ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง11
รพ.สต.บ้านโคกสนวน ตำบลโคกสนวน11
รพ.สต.บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง11
รพ.สต.บ้านโคกสะอาด11
รพ.สต.บ้านโคกใหญ่13
รพ.สต.บ้านโค้งดารา11
รพ.สต.บ้านไค้นุ่น11
รพ.สต.บ้านงัวบา11
รพ.สต.บ้านงิ้ว-โนนตะโก11
รพ.สต.บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง11
รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา11
รพ.สต.บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง11
รพ.สต.บ้านโจด12
รพ.สต.บ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง11
รพ.สต.บ้านชวน12
รพ.สต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์11
รพ.สต.บ้านชากหมาก13
รพ.สต.บ้านชำป่างาม11
รพ.สต.บ้านชำโสม ต.แสลง13
รพ.สต.บ้านชื่นชม14
รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร11
รพ.สต.บ้านเชียงเหียน11
รพ.สต.บ้านโชคดี11
รพ.สต.บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ11
รพ.สต.บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว11
รพ.สต.บ้านซอยสอง ตำบลสามพี่น้อง15
รพ.สต.บ้านซับตาเมา ตำบลหนองตาคง11
รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส12
รพ.สต.บ้านซำจำปา11
รพ.สต.บ้านเซซ่ง ตำบลเชียงเพ็ง11
รพ.สต.บ้านแซงแหลม แสนชาติ11
รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ11
รพ.สต.บ้านดงแคน11
รพ.สต.บ้านดงจาน11
รพ.สต.บ้านดงบัง ตำบลดงอีจาน11
รพ.สต.บ้านดงมัน11
รพ.สต.บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก12
รพ.สต.บ้านดงยาง11
รพ.สต.บ้านดอน11
รพ.สต.บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู11
รพ.สต.บ้านดอนจำปา11
รพ.สต.บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง11
รพ.สต.บ้านดอนดู่11
รพ.สต.บ้านดอนติ้ว11
รพ.สต.บ้านดอนบม11
รพ.สต.บ้านดอนมันน้ำ12
รพ.สต.บ้านดอนยานาง11
รพ.สต.บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว13
รพ.สต.บ้านดอนหมี11
รพ.สต.บ้านดอนหลี่11
รพ.สต.บ้านดินแดง11
รพ.สต.บ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน11
รพ.สต.บ้านดินแดง อ.รัตนบุรี12
รพ.สต.บ้านดู่11
รพ.สต.บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่11
รพ.สต.บ้านเดื่อ11
รพ.สต.บ้านแดงโพง11
รพ.สต.บ้านโดง ตำบลสังขะ11
รพ.สต.บ้านตรอกกระสังข์11
รพ.สต.บ้านตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์11
รพ.สต.บ้านตลาดล่างบางพระ11
รพ.สต.บ้านตะเคียน11
รพ.สต.บ้านตะลอมไผ่11
รพ.สต.บ้านตาแตรง11
รพ.สต.บ้านตามาง11
รพ.สต.บ้านตาระวาย11
รพ.สต.บ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส11
รพ.สต.บ้านโต้น11
รพ.สต.บ้านถาวร ตำบลถาวร11
รพ.สต.บ้านทรายทอง11
รพ.สต.บ้านทวี14
รพ.สต.บ้านทับเจริญ11
รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง12
รพ.สต.บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี11
รพ.สต.บ้านท่ากฐิน ตำบลบ้านหม้อ11
รพ.สต.บ้านท่างาม11
รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย11
รพ.สต.บ้านท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์11
รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน11
รพ.สต.บ้านท่าโป่ง11
รพ.สต.บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด11
รพ.สต.บ้านท่าอุดม ตำบลตะเคียนทอง12
รพ.สต.บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม11
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน ตำบลปัถวี11
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล ตำบลฉมัน11
รพ.สต.บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน11
รพ.สต.บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์11
รพ.สต.บ้านทุ่งสบก ตำบลคำโตนด11
รพ.สต.บ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ11
รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง11
รพ.สต.บ้านทุ่ม12
รพ.สต.บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง11
รพ.สต.บ้านเทพนิมิต11
รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา11
รพ.สต.บ้านไทร 11
รพ.สต.บ้านไทร ตำบลบ้านไทร11
รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์11
รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน11
รพ.สต.บ้านนาข่า11
รพ.สต.บ้านนาคำ ตำบลนาคำ11
รพ.สต.บ้านนางาม11
รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน11
รพ.สต.บ้านนาบอน11
รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์11
รพ.สต.บ้านนามะเขือ12
รพ.สต.บ้านนายาว11
รพ.สต.บ้านนาลาว11
รพ.สต.บ้านนาลาว ตำบลดอนมนต์11
รพ.สต.บ้านนาเลา12
รพ.สต.บ้านนาศรีนวล ตำบลบุโพธิ์11
รพ.สต.บ้านนาเหล็ก ตำบลบ้านดู่11
รพ.สต.บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง11
รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง11
รพ.สต.บ้านเนินจำปา ตำบลพวา13
รพ.สต.บ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก12
รพ.สต.บ้านโนนจาน11
รพ.สต.บ้านโนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่13
รพ.สต.บ้านโนนตะครอง ตำบลหินโคน12
รพ.สต.บ้านโนนน้อย11
รพ.สต.บ้านโนนน้ำเกลี้ยง13
รพ.สต.บ้านโนนพยอม11
รพ.สต.บ้านโนนม่วง11
รพ.สต.บ้านโนนยานาง ตำบลพรสำราญ11
รพ.สต.บ้านโนนรัง11
รพ.สต.บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง11
รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง11
รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์14
รพ.สต.บ้านโนนสูง11
รพ.สต.บ้านโนนเหม่า11
รพ.สต.บ้านบกน้อย ตำบลดงแดนใหญ่11
รพ.สต.บ้านบ่อเจริญ ตำบลบ่อ14
รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด11
รพ.สต.บ้านบัว11
รพ.สต.บ้านบัวพักเกวียน12
รพ.สต.บ้านบาก ตำบลผักแว่น11
รพ.สต.บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก11
รพ.สต.บ้านบึง ตำบลดอนแรด11
รพ.สต.บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม11
รพ.สต.บ้านบึงเจริญ ตำบลบึงเจริญ11
รพ.สต.บ้านบึงชนัง13
รพ.สต.บ้านบึงตะกู12
รพ.สต.บ้านบุ่งง้าว11
รพ.สต.บ้านบุตาพวง14
รพ.สต.บ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง12
รพ.สต.บ้านปรกฟ้า12
รพ.สต.บ้านประชาอาสา11
รพ.สต.บ้านประทาย12
รพ.สต.บ้านปราสาททอง ตำบลเมืองฝ้าย11
รพ.สต.บ้านปริงเปน ตำบลหลักเขต11
รพ.สต.บ้านปลายกระจับ11
รพ.สต.บ้านปลื่มได้11
รพ.สต.บ้านปลื้มใต้ ตำบลโคกมะม่วง11
รพ.สต.บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง11
รพ.สต.บ้านปอภาร11
รพ.สต.บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน)11
รพ.สต.บ้านปักมึน11
รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์11
รพ.สต.บ้านเปลือย11
รพ.สต.บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์11
รพ.สต.บ้านเป้า11
รพ.สต.บ้านเป้าพัฒนา ต.แดงใหญ่11
รพ.สต.บ้านโปร่งเกตุ12
รพ.สต.บ้านโปร่งเจริญ12
รพ.สต.บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า11
รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ11
รพ.สต.บ้านผือ11
รพ.สต.บ้านฝอย13
รพ.สต.บ้านฝาย13
รพ.สต.บ้านพระ12
รพ.สต.บ้านพรานเหนือ ตำบลพราน11
รพ.สต.บ้านพะยูน14
รพ.สต.บ้านพังดี11
รพ.สต.บ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย11
รพ.สต.บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ11
รพ.สต.บ้านพิมูล11
รพ.สต.บ้านเพชร11
รพ.สต.บ้านแพ ตำบลบ้านแพ11
รพ.สต.บ้านแพง11
รพ.สต.บ้านโพธิ์11
รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน11
รพ.สต.บ้านโพธิ์ฐาน11
รพ.สต.บ้านโพธิ์ทอง12
รพ.สต.บ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู12
รพ.สต.บ้านโพธื์พัฒนา11
รพ.สต.บ้านโพน11
รพ.สต.บ้านโพนงาม11
รพ.สต.บ้านโพนดวน11
รพ.สต.บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง12
รพ.สต.บ้านโพนทอง12
รพ.สต.บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง11
รพ.สต.บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน11
รพ.สต.บ้านโพรงตะเฆ่11
รพ.สต.บ้านม่วงนา13
รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา11
รพ.สต.บ้านม่วงโพรง11
รพ.สต.บ้านมะขามป้อม11
รพ.สต.บ้านมะขามป้อม ตำบลปราสาท12
รพ.สต.บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม11
รพ.สต.บ้านมะโบ่11
รพ.สต.บ้านมะเมียง11
รพ.สต.บ้านมูซู ตำบลชากไทย11
รพ.สต.บ้านเมืองเตา11
รพ.สต.บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์11
รพ.สต.บ้านเมืองยาง ตำบลเมืองยาง11
รพ.สต.บ้านเมืองเสือ11
รพ.สต.บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์11
รพ.สต.บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก11
รพ.สต.บ้านยาง11
รพ.สต.บ้านยางท่าแจ้ง11
รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว13
รพ.สต.บ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง11
รพ.สต.บ้านยางอุ้ม12
รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน ตำบลจันทเขลม12
รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ทอง12
รพ.สต.บ้านร่อนทอง ตำบลร่อนทอง11
รพ.สต.บ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง11
รพ.สต.บ้านวังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน11
รพ.สต.บ้านวังกำแพง11
รพ.สต.บ้านวังปทุม11
รพ.สต.บ้านวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง13
รพ.สต.บ้านวังยาว11
รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่11
รพ.สต.บ้านวังใหม่พัฒนา12
รพ.สต.บ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา12
รพ.สต.บ้านแวง11
รพ.สต.บ้านศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ11
รพ.สต.บ้านศาลา11
รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน12
รพ.สต.บ้านสนวน ตำบลสนวน12
รพ.สต.บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย16
รพ.สต.บ้านส้มป่อย11
รพ.สต.บ้านสมอเซ11
รพ.สต.บ้านสระแก้ว13
รพ.สต.บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว11
รพ.สต.บ้านสระขุด11
รพ.สต.บ้านสระแคน11
รพ.สต.บ้านสระบัว ตำบลสระบัว11
รพ.สต.บ้านสระบาก11
รพ.สต.บ้านสระไม้แดง11
รพ.สต.บ้านสร้างแก้ว12
รพ.สต.บ้านสวนโคก12
รพ.สต.บ้านสวายสอ11
รพ.สต.บ้านสองห้อง11
รพ.สต.บ้านสะแกซำ11
รพ.สต.บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ11
รพ.สต.บ้านสะตอน ตำบลสะตอน11
รพ.สต.บ้านสะตอน้อย ตำบลตกพรม12
รพ.สต.บ้านสันติสุข ตำบลสำโรงใหม่11
รพ.สต.บ้านสามเพีย ตำบลดู่ทุ่ง12
รพ.สต.บ้านสามแยกน้ำเป็น13
รพ.สต.บ้านสายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู11
รพ.สต.บ้านสาวแห ตำบลสาวแห11
รพ.สต.บ้านสำโรง11
รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร12
รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา14
รพ.สต.บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน11
รพ.สต.บ้านสี่เหลี่ยม11
รพ.สต.บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ตำบลแสลงพัน11
รพ.สต.บ้านสุขใจ ตำบลขุนซ่อง15
รพ.สต.บ้านสุขสำราญ11
รพ.สต.บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว12
รพ.สต.บ้านเสือโก้ก11
รพ.สต.บ้านแสนสุข11
รพ.สต.บ้านแสลง13
รพ.สต.บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน12
รพ.สต.บ้านแสลงพัน ตำบลแสลงพัน11
รพ.สต.บ้านโสก11
รพ.สต.บ้านหนองกก ตำบลสะเดา12
รพ.สต.บ้านหนองกระทุง อ.รัตนบุรี11
รพ.สต.บ้านหนองกราด11
รพ.สต.บ้านหนองการะโก ตำบลแคนดง12
รพ.สต.บ้านหนองกุงน้อย11
รพ.สต.บ้านหนองเกาะ ตำบลสตึก12
รพ.สต.บ้านหนองแก11
รพ.สต.บ้านหนองขมาร ตำบลหนองขมาร11
รพ.สต.บ้านหนองขอน ตำบลคมบาง12
รพ.สต.บ้านหนองขาม11
รพ.สต.บ้านหนองคูขาด11
รพ.สต.บ้านหนองคูน้อย ตำบลน้ำคำ11
รพ.สต.บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง13
รพ.สต.บ้านหนองจิก11
รพ.สต.บ้านหนองชุมเห็ด11
รพ.สต.บ้านหนองซอน11
รพ.สต.บ้านหนองตะครอง11
รพ.สต.บ้านหนองตะแบก11
รพ.สต.บ้านหนองตาอุ่น11
รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง11
รพ.สต.บ้านหนองไทร12
รพ.สต.บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร11
รพ.สต.บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี11
รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง11
รพ.สต.บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลหนองบัว11
รพ.สต.บ้านหนองน้ำเย็น12
รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส12
รพ.สต.บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน11
รพ.สต.บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง11
รพ.สต.บ้านหนองบัวทอง13
รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน17
รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ11
รพ.สต.บ้านหนองบัวสันตุ11
รพ.สต.บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน11
รพ.สต.บ้านหนองโบสถ์11
รพ.สต.บ้านหนองประโยชน์11
รพ.สต.บ้านหนองปลิง11
รพ.สต.บ้านหนองผง11
รพ.สต.บ้านหนองผือ11
รพ.สต.บ้านหนองโพรง11
รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย13
รพ.สต.บ้านหนองมะค่า ตำบลผไทรินทร์12
รพ.สต.บ้านหนองมันปลา ตำบลหนองคู11
รพ.สต.บ้านหนองเม็ก11
รพ.สต.บ้านหนองยาว12
รพ.สต.บ้านหนองยาว ต.กระเทียม11
รพ.สต.บ้านหนองเยือง ตำบลหนองเยือง11
รพ.สต.บ้านหนองระเวียง11
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด12
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก11
รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ12
รพ.สต.บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่11
รพ.สต.บ้านหนองศาลา11
รพ.สต.บ้านหนองสมอ12
รพ.สต.บ้านหนองสระพัง11
รพ.สต.บ้านหนองเสม็ด11
รพ.สต.บ้านหนองเสือ11
รพ.สต.บ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน11
รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน11
รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่11
รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง11
รพ.สต.บ้านหนองอารี ตำบลดินแดง11
รพ.สต.บ้านหนองอีบุตร11
รพ.สต.บ้านหนองอียอ11
รพ.สต.บ้านหลักวอ11
รพ.สต.บ้านหลุบค่าย11
รพ.สต.บ้านห้วยกรุ11
รพ.สต.บ้านห้วยกุ่ม11
รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ15
รพ.สต.บ้านห้วยเตย12
รพ.สต.บ้านห้วยมะทอ11
รพ.สต.บ้านห้วยราช ตำบลห้วยราช11
รพ.สต.บ้านห้วยไร่11
รพ.สต.บ้านห้วยลึก ตำบลโพธิ์ชัย11
รพ.สต.บ้านห้วยหัน11
รพ.สต.บ้านห้วยใหญ่ หมู่ ๓11
รพ.สต.บ้านหว้า ตำบลตาเสา11
รพ.สต.บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า11
รพ.สต.บ้านหอย12
รพ.สต.บ้านหัน11
รพ.สต.บ้านหัวโกรก11
รพ.สต.บ้านหัวช้าง11
รพ.สต.บ้านหัวดง11
รพ.สต.บ้านหัวนาคำ11
รพ.สต.บ้านหัวนาไทย11
รพ.สต.บ้านหัวหนองคู12
รพ.สต.บ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง13
รพ.สต.บ้านหาดทรายมูล11
รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง13
รพ.สต.บ้านหูทำนบ ตำบลหูทำนบ11
รพ.สต.บ้านเหล่าตามา11
รพ.สต.บ้านเหล่าบัวบาน11
รพ.สต.บ้านเหล่าสีแก้ว11
รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลม่วง11
รพ.สต.บ้านแห่ใต้11
รพ.สต.บ้านใหญ่11
รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร11
รพ.สต.บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น11
รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว14
รพ.สต.บ้านอาลอ11
รพ.สต.บ้านอีมุย ตำบลหนองชิ่ม11
รพ.สต.บ้านอุทัยวรรณ12
รพ.สต.บ้านอุปราช11
รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได11
รพ.สต.บ้านากระเดา11
รพ.สต.บึงน้ำ​รักษ์​12
รพ.สต.บุเจ้าคุณ11
รพ.สต.บุญศิริ12
รพ.สต.บุไร่อ้อย13
รพ.สต.เบิด12
รพ.สต.ปฏิรูปที่ดิน11
รพ.สต.ปรงเปน11
รพ.สต.ประณีต11
รพ.สต.ประสุข13
รพ.สต.ปราสาท ตำบลปราสาท13
รพ.สต.ปลายดาย11
รพ.สต.ปลายราง11
รพ.สต.ปัถวี14
รพ.สต.ป่าปอ11
รพ.สต.ป่าไร่11
รพ.สต.ป่าหนาม11
รพ.สต.ป่าหนาม อ.แคนดง11
รพ.สต.แปลงยาว11
รพ.สต.ผ่านศึก11
รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง11
รพ.สต.พนานิคม11
รพ.สต.พระแก้ว11
รพ.สต.พระบุ11
รพ.สต.พลสงคราม11
รพ.สต.พลอยแหวน13
รพ.สต.พลับพลา17
รพ.สต.พลา12
รพ.สต.พลิ้ว11
รพ.สต.พังราด11
รพ.สต.พุดทรา13
รพ.สต.พุทธรักษา12
รพ.สต.แพรกษา12
รพ.สต.โพธิ์งาม11
รพ.สต.โพธิ์ชัย11
รพ.สต.โพนครก12
รพ.สต.โพรงอากาศ11
รพ.สต.ไพรขลา11
รพ.สต.ภูเหล็ก13
รพ.สต.มดแดง11
รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ11
รพ.สต.มะขาม12
รพ.สต.มะค่า11
รพ.สต.มาบตาพุด11
รพ.สต.มาบไพ11
รพ.สต.เมือง11
รพ.สต.เมืองไผ่11
รพ.สต.เมืองพล11
รพ.สต.เมืองยาง12
รพ.สต.เมืองลีง11
รพ.สต.ยะวึก11
รพ.สต.ยางนาดี11
รพ.สต.ยางสว่าง11
รพ.สต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี12
รพ.สต.ยายแย้มวัฒนา11
รพ.สต.ยุ้งทะลาย11
รพ.สต.รังงาม11
รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย11
รพ.สต.รัมโพธิ์11
รพ.สต.ราม11
รพ.สต.ราษฎ์รักแดน11
รพ.สต.ละกอ11
รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง11
รพ.สต.ลาดชุมพล12
รพ.สต.ลาดใหญ่11
รพ.สต.ลุงเขว้า11
รพ.สต.ลุ่มระวี11
รพ.สต.วังแซ้ม11
รพ.สต.วังตะเคียน11
รพ.สต.วังโตนด12
รพ.สต.วังโพธิ์11
รพ.สต.วังสรรพรส11
รพ.สต.วัดดาว11
รพ.สต.วัดประดู่11
รพ.สต.วัดศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่11
รพ.สต.วัดสลุด ตำบลบางแก้ว11
รพ.สต.วันยาว12
รพ.สต.ศรีษะละเลิง14
รพ.สต.ศรีสำราญ11
รพ.สต.สตึก1