Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ฐานข้อมูล > จำนวนผู้รับบริการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
วันที่รับบริการ  ถึง  
 
การบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้(อบรม/ประชุม/สัมมนา)1266516377
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี่00
ให้คำปรึกษา/แนะนำทางวิชาการ66
จัดนิทรรศการ/รณรงค์/ออกหน่วย00
นิเทศ00
วิทยากรประจำกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ Motivation Interview Technique ในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง 00
วิทยากร911
วิทยากรกลุ่ม00
อบรมพัฒนาศักยาภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่น 100
คณะทำงาน00
ผู้ประสานงาน00

หน่วยงานผู้รับบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย148167
โรงเรียน118131
 3249
รพ.แกดำ2830
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 92450
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82332
รพ.หนองเรือ2228
โรงเรียนบ้านหนองบัว1920
รพ.สต.บ้านวังแสง1819
โรงเรียนโฆสิตสโมสร1724
โรงเรียนบ้านหนองแวง1618
รพ.โพนทราย1517
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด1519
โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ1428
โรงเรียนบ้านระเริง1417
โรงเรียนบ้านหนองม่วง1414
โรงเรียนบุญวัฒนา1415
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี1421
สสจ.นครราชสีมา1424
รพ.หนองบัวแดง1318
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์1323
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์1314
โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี1315
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ1315
กรมสุขภาพจิต1229
รพ.นางรอง1218
รพ.บุรีรัมย์1213
รพ.พิมาย1225
รพ.ศีขรภูมิ1223
รพ.เสิงสาง1223
ราชสีมาวิทยาลัย1214
โรงเรียนบ้านสระประทีป1220
โรงเรียนอนุบาลครบุรี1220
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 51220
------อื่นๆระบุ------1216
โรงเรียนบ้านกุดหว้า1111
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า1111
โรงเรียนบ้านหว้า1115
สถาบันราชานุกูล1129
สพป.บร.31115
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์1122
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์1129
รพ.ครบุรี1020
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์1016
รพ.วังน้ำเขียว1012
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี1011
โรงเรียนบ้านประชาสันต์1015
โรงเรียนบ้านหนองโสน1011
สถานศึกษา1014
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น1018
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน99
รพ.เกษตรสมบูรณ์915
รพ.คง915
รพ.พุทไธสง924
รพ.สต.บ้านเพชร99
รพ.สต.บ้านลาด910
รพ.สต.บ้านหนองแวง911
รพ.สต.หนองเรือ99
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก912
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม915
โรงเรียนบ้านหนองปรือ910
โรงเรียนบ้านหนองไผ่99
โรงเรียนบ้านหนองพลวง99
โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง916
โรงเรียนราชสีมา913
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา911
สพป.นม.3915
สพป.นม.799
สพป.บึงกาฬ911
สสอ.เมืองบุรีรัมย์915
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ915
1816588
ต.บ้านดู่