Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ระบบควบคุมภายใน
 • รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อนศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566


  Download 241.00 Kb [6/2/66 10:12]
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อนศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566


  Download 87.04 Kb [6/2/66 10:11]
 • รายงานผลการติดตามการจัดการความเสี่ยงทุจริต ปี 65 OpenFile 216.20 Kb [1/3/65 13:4]
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 65 Download 86.69 Kb [1/3/65 9:9]
 • การประเมินและรายงานผลการติดตามความเสี่ยงทุจริต ปี 64 [24/2/65 13:29]
 • รายงานผลการติดตามการจัดการความเสี่ยง ปี 62 [24/2/65 13:29]
 • รายงานผลการติดตามการจัดการความเสี่ยงทุจริต ปี63 [24/2/65 13:28]
 • แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 63 Download 45.93 Kb [27/2/63 13:27]
 • ประเมินความเสี่ยง ปี 2562 (แบบปย.2) Download 63.39 Kb [22/1/62 13:36]
 •