Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต > การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต > การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 Download 4758.32 Kb [18/2/64 14:41]
  • แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 63 Download 45.93 Kb [27/2/63 13:27]
  • ประเมินความเสี่ยง ปี 2562 (แบบปย.2) Download 63.39 Kb [22/1/62 13:36]
  •