Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต > ข้อมูลพื้นฐาน > คำสั่ง/ประกาศ/แนวปฏิบัติ
คำสั่ง/ประกาศ/แนวปฏิบัติ
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     Download 44.14 Kb  
ประกาศป้องกันการรับสินบน     Download 55.20 Kb  
แนวทางสร้างความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง     Download 103.92 Kb  
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     Download 261.10 Kb