Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ฐานข้อมูล > จำนวนผู้รับบริการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
วันที่รับบริการ  ถึง  
 
การบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้(อบรม/ประชุม/สัมมนา)13121633
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี่11
ให้คำปรึกษา/แนะนำทางวิชาการ00
จัดนิทรรศการ/รณรงค์/ออกหน่วย11
นิเทศ00
วิทยากรประจำกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ Motivation Interview Technique ในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง 00
วิทยากร910
วิทยากรกลุ่ม55
อบรมพัฒนาศักยาภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่น 100
คณะทำงาน1112
ผู้ประสานงาน00

หน่วยงานผู้รับบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 51524
กรมสุขภาพจิต1321
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 91316
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 111115
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 31123
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 41116
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 81121
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11010
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 21018
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย811
รร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์77
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13711
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น66
GBDi55
บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปจำกัด57
รพ.สต.บ้านสะอาด ตำบลสะอาด55
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1055
สถาบันราชานุกูล55
รพ.บางบ่อ44
รพ.ภักดีชุมพล44
รพ.สต.บางพลีน้อย44
รพ.สต.แหลมประดู่44
ต.ดอนกอก36
ต.บ้านดู่33
รพ.เกษตรสมบูรณ์33
รพ.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา34
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง33
รพ.สมุทรปราการ33
สถาบันกัลยาณ์ราชนรินทร์33
สสจ.ชัยภูมิ35
สสจ.นครราชสีมา 34
สสจ.บุรีรัมย์33
สสอ.โนนดินแดง34
สสอ.เมือง36
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร33
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ33
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ จ.สุรินทร์22
เทศบาลตำบลเชียงใหม่22
รพ.กมลาไสย22
รพ.แก่งหางแมว23
รพ.ขามทะเลสอ22
รพ.เขาฉกรรจ์24
รพ.ครบุรี22
รพ.จัตุรัส22
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์27
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์23
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์22
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร22
รพ.นางรอง22
รพ.นายายอาม22
รพ.น้ำพอง22
รพ.โนนไทย22
รพ.บางจาก22
รพ.บ้านบึง22
รพ.บ้านไผ่22
รพ.บุรีรัมย์22
รพ.ปักธงชัย22
รพ.ปากช่องนานา22
รพ.แปลงยาว22
รพ.พระปกเกล้า23
รพ.พิมาย22
รพ.พุทธโสธร22
รพ.ร่องคำ22
รพ.ละหานทราย23
รพ.สต.กุดจิก23
รพ.สต.โขมง22
รพ.สต.คลองบ้านโพธิ์22
รพ.สต.โคกสูง22
รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน22
รพ.สต.ตะโก22
รพ.สต.ท่าพลับ22
รพ.สต.นครเนื่องเขต22
รพ.สต.โนนสว่าง ตำบลเขาคอก23
รพ.สต.บางเตย23
รพ.สต.บางพึ่ง22
รพ.สต.บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่25
รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ปังกู22
รพ.สต.บ้านจอม ตำบลสองชั้น24
รพ.สต.บ้านตาจง ตำบลตาจง23
รพ.สต.บ้านนาเจริญ22
รพ.สต.บ้านบุ22
รพ.สต.บ้านว่านพัฒนา ตำบลโคกสะอาด22
รพ.สต.บ้านห้วยคนทา22
รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย22
รพ.สต.ปราสาททอง22
รพ.สต.ปีกฝาย ตำบลหนองตาด22
รพ.สต.ลาดขวาง23
รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ22
รพ.สต.หนองขาม22
รพ.สต.หนองตะไก้22
รพ.สต.หัวหนอง23
รพ.สนามชัยเขต23
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา22
รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน22
รพ.สัตหีบกม1022
รพ.สุรินทร์23
รพ.เสิงสาง22
รร.บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)22
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย23
โรงพยาบาลสุรินทร์22
โรงเรียนคุรุประชานุกูล22
โรงเรียนบ้านนางแดด22
โรงเรียนบ้านโนนเหม่า22
โรงเรียนบ้านบ่อทอง23
โรงเรียนบ้านลาดใต้22
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ22
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม22
ศพด.ทต.หนองหงส์22
ศพด.วัดเทพประดิษฐุ์23
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 622
ศูนย์สุขภาพจิตที่1223
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 222
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด22
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี23
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์23
สพด.ตำบลเย้ยปราสาท22
สภ.เมืองสุรินทร์22
สสอ.ปะคำ22
สสอ.รัตนบุรี22
สสอ.ละหานทราย22
สสอ.สุรินทร์23
สสอ.หนองบัวแดง24
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า22
สำนักวิชาการสุขภาพจิต22
อบต.ท่าสว่าง22
อบต.เมืองบัว22
0848235864,04460904113
Ass13
General Kandy Hospital11
กก.ต​ชด.1311
กก.ตชด.1311
กก.ตชด.1411
กง.เวชกรรมสังคม11
กลุ่มงานสุขศึกษา11
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต11
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต13
คชอ.มหาชัย11
ครูศพด.วัดสระปทุม11
คลินิกอบอุ่นปากช่อง11
จิตเวช11
ชมรม TO BE NUMBER ONE11
เช็นทรัลปาร์คคลินิกเวชกรรม สาขา 211
ต.ชุมพลบุรี12
ต.สำเภาลูน11
ต.หนองแจ้งใหญ่11
ต.หนองใหญ่11
ทดสอบ11
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย11
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง11
ที่ทำการปกครองอำเภอพล11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง11
ที่ว่าการอำเภอชนบท11
เทศบาลต.หนองเต็ง11
เทศบาลตำบลกุดจิก11
เทศบาลตำบลหนองปล่อง11
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร12
ปกครองอำเภอเขาวง11
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน12
ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า12
รพ.กบินทร์บุรี11
รพ.กาฬสินธุ์11
รพ.เกาะจันทร์11
รพ.เกาะสีชัง11
รพ.ขลุง15
รพ.ขามสะแกแสง12
รพ.เขาคิชฌกูฏ11
รพ.เขาวง14
รพ.เขาสุกิม12
รพ.คง11
รพ.คลองเขื่อน12
รพ.คลองหาด11
รพ.คูเมือง12
รพ.แคนดง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11
รพ.โคกสูง11
รพ.จตุรพักตรพิมาน11
รพ.จักราช11
รพ.จังหาร11
รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ 12
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง12
รพ.ชนบท11
รพ.ชลบุรี11
รพ.ชุมพวง11
รพ.เชียงขวัญ11
รพ.โชคชัย11
รพ.ซำสูง12
รพ.ด่านขุนทด11
รพ.ตาพระยา13
รพ.ท่าคันโท11
รพ.ท่าตะเกียบ11
รพ.ท่าตูม11
รพ.ท่าใหม่11
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา11
รพ.เทพารักษ์11
รพ.นาดี11
รพ.นาโพธิ์14
รพ.นามน11
รพ.นิคมพัฒนา11
รพ.เนินสง่า12
รพ.โนนดินแดง13
รพ.โนนแดง11
รพ.โนนสูง11
รพ.บ่อทอง12
รพ.บัวเชด11
รพ.บัวลาย11
รพ.บัวใหญ่11
รพ.บางคล้า11
รพ.บางน้ำเปรี้ยว11
รพ.บางปะกง11
รพ.บางพลี11
รพ.บางละมุง11
รพ.บ้านแท่น11
รพ.บ้านฝาง11
รพ.บ้านสร้าง11
รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์11
รพ.ประจันตคาม11
รพ.โป่งน้ำร้อน11
รพ.พญาไท 111
รพ.พนมสารคาม12
รพ.พนัสนิคม11
รพ.พระทองคำ12
รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ11
รพ.พล12
รพ.พลับพลาชัย11
รพ.พานทอง11
รพ.พุทธมณฑล11
รพ.โพธิ์ชัย11
รพ.ภูเวียง11
รพ.มะขาม11
รพ.เมืองสรวง11
รพ.ร.กระนวน11
รพ.ร้อยเอ็ด11
รพ.ราชสาส์น14
รพ.ลำดวน11
รพ.ลำปลายมาศ11
รพ.วังน้ำเย็น12
รพ.วังสมบูรณ์11
รพ.วัฒนานคร12
รพ.วัดญาณสังวราราม11
รพ.ศรีณรงค์11
รพ.ศรีมหาโพธิ11
รพ.ศรีมโหสถ11
รพ.ศรีสมเด็จ11
รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนกัลปพฤกษ์ ตำบลบางเสาธง11
รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ(บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง12
รพ.สต.กระแจะ11
รพ.สต.กระฉอด11
รพ.สต.กระทุ่มแพ้ว15
รพ.สต.กระสัง11
รพ.สต.กอโจด11
รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา11
รพ.สต.กุดชุมแสง11
รพ.สต.กุดน้อย11
รพ.สต.กุดยม11
รพ.สต.เกาะเปริด14
รพ.สต.เกาะไร่14
รพ.สต.ขนงพระใต้11
รพ.สต.ขี้ตุ่น11
รพ.สต.เขวาสินรินทร์12
รพ.สต.เขาไม้แก้ว11
รพ.สต.เขาวงกต11
รพ.สต.คมบาง11
รพ.สต.คลองขุด11
รพ.สต.คลองทับจันทร์11
รพ.สต.คลองนารายณ์11
รพ.สต.คลองน้ำเค็ม11
รพ.สต.คลองประเวศ11
รพ.สต.คอกหมู12
รพ.สต.คำแมด11
รพ.สต.โคกกลาง11
รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ12
รพ.สต.โคกพะงาด11
รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ11
รพ.สต.โคกมะกอก11
รพ.สต.โคกมั่งงอย11
รพ.สต.โคกไม้ตาย12
รพ.สต.โคกรัก ตำบลโกรกแก้ว11
รพ.สต.จันทเขลม11
รพ.สต.จันทนิมิต11
รพ.สต.ฉมัน11
รพ.สต.ช้างข้าม11
รพ.สต.ช่างปี11
รพ.สต.ซ้อมงคล11
รพ.สต.ซับคะนึง ตำบลโนนดินแดง11
รพ.สต.ซึ้ง11
รพ.สต.ดงเดือย11
รพ.สต.ดอนทราย11
รพ.สต.ดอนป่าโฮป11
รพ.สต.ดอนไม้ไฟ11
รพ.สต.ดอนยาวน้อย11
รพ.สต.ดอนแสนสุข11
รพ.สต.ด่าน11
รพ.สต.ตรอกนอง11
รพ.สต.ตะโกทอง11
รพ.สต.ตะเคียน11
รพ.สต.ตะปอน12
รพ.สต.ตากูล14
รพ.สต.ตาจั่น11
รพ.สต.ถ้ำวัวแดง11
รพ.สต.ทรงคนอง11
รพ.สต.ทับทัน11
รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย11
รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม11
รพ.สต.ท่าข้าม11
รพ.สต.ท่าบุญมี11
รพ.สต.ท้ายบ้าน11
รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่11
รพ.สต.ท่าหลวง11
รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่12
รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ11
รพ.สต.เทพราช11
รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย12
รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา11
รพ.สต.นางิ้ว11
รพ.สต.นาจอมเทียน12
รพ.สต.นาเท11
รพ.สต.นานวน11
รพ.สต.นายายอาม12
รพ.สต.นาราดพัฒนา12
รพ.สต.นิยมยาตรา11
รพ.สต.โนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง11
รพ.สต.โนนน้อย13
รพ.สต.โนนรัง11
รพ.สต.โนนสะอาด11
รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น11
รพ.สต.บ่อ11
รพ.สต.บ่อไฟไหม้ ตำบลพวา11
รพ.สต.บางกระเจ็ด หมู่ที่ 211
รพ.สต.บางกระเบา11
รพ.สต.บางกระสอบ11
รพ.สต.บางกรูด11
รพ.สต.บางกอ11
รพ.สต.บางกะจะ11
รพ.สต.บางกะเจ้า11
รพ.สต.บางกะไชย11
รพ.สต.บางกะไห11
รพ.สต.บางแก้ว11
รพ.สต.บางขวัญ11
รพ.สต.บางครุ11
รพ.สต.บางคา11
รพ.สต.บางจาก11
รพ.สต.บางซ่อน11
รพ.สต.บางแตน11
รพ.สต.บางน้ำผึ้ง11
รพ.สต.บางปลาร้า12
รพ.สต.บางปู11
รพ.สต.บางปูใหม่11
รพ.สต.บางไผ่11
รพ.สต.บางเพรียง11
รพ.สต.บางยอ11
รพ.สต.บางยาง11
รพ.สต.บางสระเก้า11
รพ.สต.บางสวน11
รพ.สต.บางเสร่11
รพ.สต.บางหญ้าแพรก11
รพ.สต.บางหัวเสือ12
รพ.สต.บ้านกระเฉท12
รพ.สต.บ้านกระสัง11
รพ.สต.บ้านกร่าง11
รพ.สต.บ้านเกษตรตกร11
รพ.สต.บ้านเกาะจิก ต.บางชัน11
รพ.สต.บ้านเกาะโพธิ์11
รพ.สต.บ้านโกรกแก้ว11
รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด12
รพ.สต.บ้านขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง11
รพ.สต.บ้านเขาคอก14
รพ.สต.บ้านเขาน้อย ตำบลบางกะจะ11
รพ.สต.บ้านเขาลูกช้าง ตำบลทุ่งเบญจา11
รพ.สต.บ้านเขาหิน11
รพ.สต.บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง11
รพ.สต.บ้านคลองบางไผ่11
รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน11
รพ.สต.บ้านคลองลาว ตำบลวังใหม่13
รพ.สต.บ้านโคกกรวด โพธิ์งาม12
รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง11
รพ.สต.บ้านโคกตาล ตำบลสะแกซำ12
รพ.สต.บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย11
รพ.สต.บ้านโคกลอย ตำบลไทยเจริญ12
รพ.สต.บ้านโคกสว่าง หัวฝาย11
รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ ตำบลปะทัดบุ11
รพ.สต.บ้านโค้งดารา11
รพ.สต.บ้านชากหมาก11
รพ.สต.บ้านชำโสม ต.แสลง11
รพ.สต.บ้านชื่นชม11
รพ.สต.บ้านโชคดี11
รพ.สต.บ้านซอยสอง ตำบลสามพี่น้อง12
รพ.สต.บ้านซับตาเมา ตำบลหนองตาคง11
รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส11
รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ11
รพ.สต.บ้านดงบัง ตำบลดงอีจาน11
รพ.สต.บ้านดอนบม11
รพ.สต.บ้านดินแดง อ.รัตนบุรี11
รพ.สต.บ้านดู่11
รพ.สต.บ้านตลุงเก่า ตำบลโคกม้า11
รพ.สต.บ้านทวี13
รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง11
รพ.สต.บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี11
รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย11
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน ตำบลปัถวี11
รพ.สต.บ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ11
รพ.สต.บ้านทุ่ม11
รพ.สต.บ้านเทพนิมิต11
รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง11
รพ.สต.บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ11
รพ.สต.บ้านไทร 11
รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน11
รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์11
รพ.สต.บ้านนายาว11
รพ.สต.บ้านนาลาว11
รพ.สต.บ้านเนินจำปา ตำบลพวา11
รพ.สต.บ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก11
รพ.สต.บ้านโนนศรีสง่า11
รพ.สต.บ้านโนนเหม่า11
รพ.สต.บ้านบ่อเจริญ ตำบลบ่อ13
รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด11
รพ.สต.บ้านบัว ตำบลบ้านบัว11
รพ.สต.บ้านบาก ต.กู่สวนแตง11
รพ.สต.บ้านบึงชนัง12
รพ.สต.บ้านบุตาพวง11
รพ.สต.บ้านบุแปบ ตำบลทะเมนชัย11
รพ.สต.บ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง11
รพ.สต.บ้านปรกฟ้า11
รพ.สต.บ้านประทาย11
รพ.สต.บ้านปริงเปน ตำบลหลักเขต11
รพ.สต.บ้านปลายกระจับ11
รพ.สต.บ้านโปร่งเจริญ11
รพ.สต.บ้านฝาย12
รพ.สต.บ้านพลับพลา11
รพ.สต.บ้านพะยูน11
รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลถลุงเหล็ก11
รพ.สต.บ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู11
รพ.สต.บ้านโพนดวน11
รพ.สต.บ้านม่วงโพรง11
รพ.สต.บ้านมะขามคู่11
รพ.สต.บ้านมะพริก ตำบลสะแก11
รพ.สต.บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์11
รพ.สต.บ้านยาง11
รพ.สต.บ้านยาง ตำบลบ้านยาง11
รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว13
รพ.สต.บ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง11
รพ.สต.บ้านยายร้า11
รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน ตำบลจันทเขลม11
รพ.สต.บ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง11
รพ.สต.บ้านวังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน11
รพ.สต.บ้านวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง11
รพ.สต.บ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา11
รพ.สต.บ้านแวง11
รพ.สต.บ้านศรีทายาท ตำบลหนองแวง11
รพ.สต.บ้านศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ11
รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน11
รพ.สต.บ้านสนวน ตำบลสนวน12
รพ.สต.บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย14
รพ.สต.บ้านสระแก้ว12
รพ.สต.บ้านสระบัว ตำบลสระบัว11
รพ.สต.บ้านสะแกซำ11
รพ.สต.บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ11
รพ.สต.บ้านสะตอน ตำบลสะตอน11
รพ.สต.บ้านสะตอน้อย ตำบลตกพรม11
รพ.สต.บ้านสันติสุข ตำบลสำโรงใหม่11
รพ.สต.บ้านสามแยกน้ำเป็น11
รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา11
รพ.สต.บ้านสุขใจ ตำบลขุนซ่อง12
รพ.สต.บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว11
รพ.สต.บ้านแสลง11
รพ.สต.บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน12
รพ.สต.บ้านหนองเกาะ ตำบลสตึก11
รพ.สต.บ้านหนองขมาร ตำบลหนองขมาร11
รพ.สต.บ้านหนองขอน ตำบลคมบาง11
รพ.สต.บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก11
รพ.สต.บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง11
รพ.สต.บ้านหนองชุมเห็ด11
รพ.สต.บ้านหนองตะครอง11
รพ.สต.บ้านหนองตาอุ่น11
รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง11
รพ.สต.บ้านหนองน้ำเย็น11
รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส12
รพ.สต.บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน11
รพ.สต.บ้านหนองบัว11
รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย12
รพ.สต.บ้านหนองมะค่า ตำบลผไทรินทร์11
รพ.สต.บ้านหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม11
รพ.สต.บ้านหนองยาว11
รพ.สต.บ้านหนองแวง11
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด12
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก11
รพ.สต.บ้านหนองสมอ11
รพ.สต.บ้านหนองเสม็ด11
รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง11
รพ.สต.บ้านหลุบโพธิ์11
รพ.สต.บ้านห้วยกุ่ม11
รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ12
รพ.สต.บ้านห้วยหัน11
รพ.สต.บ้านหัวช้าง11
รพ.สต.บ้านหัวนาคำ11
รพ.สต.บ้านหัววัว11
รพ.สต.บ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง11
รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง12
รพ.สต.บ้านหินดาษ ตำบลขุนซ่อง11
รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่11
รพ.สต.บ้านโหล่น11
รพ.สต.บ้านอีมุย ตำบลหนองชิ่ม11
รพ.สต.บึงน้ำ​รักษ์​11
รพ.สต.บุไร่อ้อย11
รพ.สต.ปฏิรูปที่ดิน11
รพ.สต.ปราสาท ตำบลปราสาท12
รพ.สต.ปัถวี13
รพ.สต.ป่าปอ11
รพ.สต.ป่าหนาม11
รพ.สต.ผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์11
รพ.สต.ผาเบียด11
รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง11
รพ.สต.พนานิคม11
รพ.สต.พระยืน11
รพ.สต.พลอยแหวน11
รพ.สต.พลับพลา12
รพ.สต.พลา11
รพ.สต.พลิ้ว11
รพ.สต.พุทธรักษา11
รพ.สต.แพรกษา11
รพ.สต.โพนโก11
รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ11
รพ.สต.มะขาม11
รพ.สต.มะค่า11
รพ.สต.มาบไพ11
รพ.สต.เมืองเก่า11
รพ.สต.เมืองพล11
รพ.สต.เมืองใหม่11
รพ.สต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี11
รพ.สต.ยายแย้มวัฒนา11
รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย11
รพ.สต.รัมโพธิ์11
รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา11
รพ.สต.ราษฎ์รักแดน11
รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง11
รพ.สต.วังแซ้ม11
รพ.สต.วังโตนด11
รพ.สต.วังใหม่11
รพ.สต.วัดสลุด ตำบลบางแก้ว11
รพ.สต.วันยาว11
รพ.สต.ศรีษะละเลิง12
รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ11
รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่12
รพ.สต.สนามจันทร์12
รพ.สต.สนามชัย11
รพ.สต.สนามไชย11
รพ.สต.สมุด 12
รพ.สต.สารภี11
รพ.สต.สำนาย11
รพ.สต.สำราญ11
รพ.สต.สำโรงกลาง11
รพ.สต.สำโรงโคกเพชร11
รพ.สต.สำโรงเหนือ11
รพ.สต.สิบเอ็ดศอก11
รพ.สต.สีชมพู12
รพ.สต.เสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง11
รพ.สต.หญ้าคา11
รพ.สต.หญ้าดา11
รพ.สต.หนหองไทร11
รพ.สต.หนองกระทุ่ม12
รพ.สต.หนองกาภโก12
รพ.สต.หนองขวาว11
รพ.สต.หนองคุ้ม11
รพ.สต.หนองชิ่ม14
รพ.สต.หนองแดง11
รพ.สต.หนองตาคง11
รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช11
รพ.สต.หนองตีนนก11
รพ.สต.หนองตูม11
รพ.สต.หนองบัวทอง ตำบลแก่งหางแมว13
รพ.สต.หนองผักนาก11
รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช11
รพ.สต.หนองพลวงมะเริง12
รพ.สต.หนองพวง11
รพ.สต.หนองพันจันทร์11
รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง11
รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง11
รพ.สต.หนองไม้แดง11
รพ.สต.หนองยาง12
รพ.สต.หนองแวง11
รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง11
รพ.สต.หนองสนิท11
รพ.สต.หนองโสน11
รพ.สต.หนองโสน ตำบลหนองโสน11
รพ.สต.หนองเหล็ก11
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร (บ้านหนองอ้อ)11
รพ.สต.ห้วยคนทา11
รพ.สต.ห้วยต้อน11
รพ.สต.ห้วยแย้11
รพ.สต.ห้วยราช11
รพ.สต.ห้วยหนอง11
รพ.สต.ห้วยหิน12
รพ.สต.หินกอง11
รพ.สต.หูทำนบ11
รพ.สต.เหมือดแอ่11
รพ.สต.ใหม่สำโรง11
รพ.สต.อยู่เจริญ11
รพ.สต.อ่างคีรี11
รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น11
รพ.สต.อู่โลก11
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว11
รพ.สองพี่น้อง11
รพ.สอยดาว12
รพ.สำโรงทาบ11
รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)11
รพ.สีคิ้ว11
รพ.สีชมพู11
รพ.สุวรรณภูมิ11
รพ.หนองบัวแดง11
รพ.หนองบุญมาก11
รพ.หนองสองห้อง12
รพ.ห้วยพลู11
รพ.ห้วยเม็ก11
รพ.แหลมฉบัง11
รพ.แหลมสิงห์12
รพ.ใหม่ใชพจน์11
รพ.อรัญประเทศ11
รพ.อุบลรัตน์11
รพช.กระสัง11
รพช.กาบเชิง11
รพช.ชำนิ11
รพช.โชคชัย11
รพช.ท่าตูม11
รพช.บัวเชด11
รพช.บัวใหญ่11
รพช.บ้านใหม่ฯ11
รพช.ปะคำ11
รพช.พลับพลาชัย11
รพช.พุทไธสง11
รพช.ภูเขียว11
รพช.สนม11
รพช.หนองบัวระเหว13
รพศ.สุรินทร์11
รพสต.ท่าช้าง11
รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก11
รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู 11
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว14
รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง11
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน11
รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่11
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ11
รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย11
รร.ตชด.บ้านเรดาร์11
รร.ตชด.มิตรมวลชน211
รร.ตชด.วัดสุธาสินี11
รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร11
รร.ตชด.สุนทร​เวช​11
รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย11
รร.บ้านระหานทรายใหม่13
รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย11
รร.หนองข่า11
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด12
โรงพยาบาลโนนศิลา11
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา11
โรงพยาบาลยางตลาด11
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด11
โรงพยาบาลละหานทราย11
โรงพยาบาลวัฒนานคร11
โรงพยาบาลเวียงเก่า11
โรงเรัยนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์11
โรงเรียน11
โรงเรียน​ร้อยเอ็ด​วิทยาลัย​11
โรงเรียนเทศบาล 411
โรงเรียนบ้านโคกตะโก11
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด11
โรงเรียนบ้่านโชคอำนวย11
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ11
โรงเรียนบ้านท่าข่อย11
โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย11
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่11
โรงเรียนบ้านโนนถาวร11
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง11
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน11
โรงเรียนบ้านโสกรัง11
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก11
โรงเรียนบ้านหนองไห11
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ11
โรงเรียนราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนอนุบาลแคนดง11
ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค11
ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง11
ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม12
ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล11
ศพด.ดงบัง11
ศพด.เทศบาลตำบลบึงสำโรง11
ศพด.โนนหาด11
ศพด.บ้านโคกวัด11
ศพด.บ้านโนนรัง11
ศพด.บ้านสารภี11
ศพด.ศาลาดิน11
ศพด.หนองคอม11
ศพด.หนองหัวแรด 11
ศพด.หลุบกุง11
ศพด.ใหม่พัฒนาหนองโก11
ศพด.อบต.มะค่า11
ศพดบ้านหนองเรือ11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ11
ศูนย์บริการสาธารณสุข13 ไมตรีวานิช11
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี11
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศเมืองราชบุรี11
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอบางบ่อ11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดนิคมบ้านกรวด11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อแห่งที่ 211
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก12
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่12
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์11
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์11
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 711
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่711
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1213
ศูนย์สุขภาพจิตที่​1311
ศูนย์สุขภาพจิตที่1311
ศูนย์สุขภาพจิตที่511
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลขามทะเลสอ11
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง11
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่11
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น11
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน11
สถานีอนามัยเกาะขวาง11
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี )11
สถานีอนามัยหนองหว้า ตำบลหนองแวง11
สถาบันการจัดการทางสังคม12
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ12
สนง.พลังงาน จว.กาญ11
สนง.แรงงานจังหวัดนครราชสีมา11
สพป.ชย112
สพป.บร.111
สสจ.11
สสจ.เพชรบุรี11
สสอ ห้วยเม็ก11
สสอ.แก้งสนามนาง11
สสอ.ขามทะเลสอ11
สสอ.คอนสวรรค์11
สสอ.คูเมือง12
สสอ.จักราช12
สสอ.จัตุรัส11
สสอ.ชำนิ11
สสอ.ชุมพลบุรี11
สสอ.โนนศิลา11
สสอ.โนนสูง12
สสอ.บัวเชด11
สสอ.บัวลาย11
สสอ.บ้านกรวด12
สสอ.บ้านแท่น11
สสอ.ประโคนชัย12
สสอ.ปราสาท12
สสอ.ปากช่อง12
สสอ.พระทองคำ11
สสอ.พลับพลาชัย12
สสอ.พุทไธสง11
สสอ.เมืองชัยภูมิ12
สสอ.เมืองบุรีรัมย์11
สสอ.เมืองสุรินทร์11
สสอ.ศีขรภูมิ11
สสอ.สังขะ11
สสอ.สีคิ้ว11
สสอ.สีดา11
สสอ.สูงเนิน11
สสอ.หนองกี่11
สสอ.หนองบัวระเหว13
สสอ.หนองหงส์12
สสอ.ห้วยราช11
สหคลินิกหมอจิ๊กรักษ์ฟัน11
สันติวรรณคลินิกเวชกรรม11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 211
สำนักงานพลังงานจังหวัด11
สำนักงานพัฒนาชุมชน11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง11
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์11
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาวง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคิชฌกูฏ12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอาม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแปลงยาว12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออำเภอหัวหิน11
สำนักงานสาธารฯสุขจังหวัดขอนแก่น11
สำนักนายก11
หน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวม11
หัวหน้าตู้ยามท่าสว่าง11
อ.บ้านเขว้า11
องค์การบริหารส่วนต.บ้านดู่11
อบจ.นครราชสีมา11
อบต.12
อบต.กะฮาด11
อบต.ขุนทอง11
อบต.คอโค12
อบต.เจริญสุข13
อบต.โนนแดง11
อบต.บ้านไร่11
อบต.เป็นสุข11
อบต.มะเกลือเก่า11
อบต.เมืองแฝก11
อบต.สำโรงทาบ11
อบต.หนองแวง11
อบต.หนองโสน11
อบต.ห้วยไร่12
อบต.อุดมทรัพย์11
อปท. 11
อำเภอชนบท11
อำเภอเมือง11
อำเภอสำโรงทาบ11