Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ฐานข้อมูล > จำนวนผู้รับบริการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
วันที่รับบริการ  ถึง  
 
การบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้(อบรม/ประชุม/สัมมนา)555638
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี่00
ให้คำปรึกษา/แนะนำทางวิชาการ00
จัดนิทรรศการ/รณรงค์/ออกหน่วย11
นิเทศ00
วิทยากรประจำกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ Motivation Interview Technique ในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง 00
วิทยากร78
วิทยากรกลุ่ม55
อบรมพัฒนาศักยาภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่น 100
คณะทำงาน1112

หน่วยงานผู้รับบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย810
รร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์77
บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปจำกัด55
รพ.สต.บ้านสะอาด ตำบลสะอาด55
ต.ดอนกอก35
รพ.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา33
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 934
สสจ.ชัยภูมิ33
สสจ.บุรีรัมย์33
สสอ.เมือง36
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ จ.สุรินทร์22
ต.บ้านดู่22
เทศบาลตำบลเชียงใหม่22
รพ.จัตุรัส22
รพ.นางรอง22
รพ.บุรีรัมย์22
รพ.ละหานทราย23
รพ.สต.กุดจิก22
รพ.สต.ตะโก22
รพ.สต.โนนสว่าง ตำบลเขาคอก22
รพ.สต.บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่25
รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ปังกู22
รพ.สต.บ้านจอม ตำบลสองชั้น24
รพ.สต.บ้านตาจง ตำบลตาจง23
รพ.สต.บ้านนาเจริญ22
รพ.สต.บ้านบุ22
รพ.สต.บ้านว่านพัฒนา ตำบลโคกสะอาด22
รพ.สต.บ้านห้วยคนทา22
รพ.สต.ปีกฝาย ตำบลหนองตาด22
รพ.สต.หนองขาม22
รพ.สต.หนองตะไก้22
รพ.สต.หัวหนอง23
รร.บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)22
โรงพยาบาลสุรินทร์22
โรงเรียนคุรุประชานุกูล22
โรงเรียนบ้านนางแดด22
โรงเรียนบ้านโนนเหม่า22
โรงเรียนบ้านบ่อทอง23
โรงเรียนบ้านลาดใต้22
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ22
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม22
ศพด.ทต.หนองหงส์22
ศพด.วัดเทพประดิษฐุ์23
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 522
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 222
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด22
สพด.ตำบลเย้ยปราสาท22
สภ.เมืองสุรินทร์22
สสจ.นครราชสีมา 23
สสอ.โนนดินแดง23
สสอ.สุรินทร์23
สสอ.หนองบัวแดง24
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า22
อบต.ท่าสว่าง22
อบต.เมืองบัว22
0848235864,04460904113
Ass13
กง.เวชกรรมสังคม11
กลุ่มงานสุขศึกษา11
ครูศพด.วัดสระปทุม11
คลินิกอบอุ่นปากช่อง11
ชมรม TO BE NUMBER ONE11
ต.ชุมพลบุรี12
ต.หนองแจ้งใหญ่11
ต.หนองใหญ่11
เทศบาลตำบลกุดจิก11
เทศบาลตำบลหนองปล่อง11
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร12
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน12
รพ.เกษตรสมบูรณ์11
รพ.ขามสะแกแสง11
รพ.คง11
รพ.ครบุรี11
รพ.คูเมือง11
รพ.แคนดง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11
รพ.จักราช11
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์13
รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ 12
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง11
รพ.โชคชัย11
รพ.ด่านขุนทด11
รพ.ท่าตูม11
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา11
รพ.เทพารักษ์11
รพ.นาโพธิ์14
รพ.โนนดินแดง12
รพ.โนนไทย11
รพ.บัวลาย11
รพ.บัวใหญ่11
รพ.ปักธงชัย11
รพ.ปากช่องนานา11
รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ11
รพ.ภักดีชุมพล11
รพ.ลำปลายมาศ11
รพ.สต.กระฉอด11
รพ.สต.กระสัง11
รพ.สต.กอโจด11
รพ.สต.กุดชุมแสง11
รพ.สต.กุดยม11
รพ.สต.เขวาสินรินทร์11
รพ.สต.คอกหมู12
รพ.สต.โคกกลาง11
รพ.สต.โคกพะงาด11
รพ.สต.โคกมั่งงอย11
รพ.สต.โคกไม้ตาย12
รพ.สต.โคกรัก ตำบลโกรกแก้ว11
รพ.สต.โคกสูง11
รพ.สต.ช่างปี11
รพ.สต.ซับคะนึง ตำบลโนนดินแดง11
รพ.สต.ดงเดือย11
รพ.สต.ดอนไม้ไฟ11
รพ.สต.ดอนยาวน้อย11
รพ.สต.ดอนแสนสุข11
รพ.สต.ด่าน11
รพ.สต.ตะเคียน11
รพ.สต.ตากูล11
รพ.สต.ถ้ำวัวแดง11
รพ.สต.ทับทัน11
รพ.สต.นาเท11
รพ.สต.นานวน11
รพ.สต.นาราดพัฒนา11
รพ.สต.โนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง11
รพ.สต.โนนน้อย13
รพ.สต.โนนรัง11
รพ.สต.โนนสะอาด11
รพ.สต.บ้านกระสัง11
รพ.สต.บ้านกร่าง11
รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด12
รพ.สต.บ้านเขาคอก14
รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง11
รพ.สต.บ้านโคกตาล ตำบลสะแกซำ12
รพ.สต.บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย11
รพ.สต.บ้านโคกลอย ตำบลไทยเจริญ12
รพ.สต.บ้านโคกสว่าง หัวฝาย11
รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ ตำบลปะทัดบุ11
รพ.สต.บ้านดงบัง ตำบลดงอีจาน11
รพ.สต.บ้านดู่11
รพ.สต.บ้านตลุงเก่า ตำบลโคกม้า11
รพ.สต.บ้านทวี11
รพ.สต.บ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ11
รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง11
รพ.สต.บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ11
รพ.สต.บ้านไทร 11
รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์11
รพ.สต.บ้านนาลาว11
รพ.สต.บ้านโนนศรีสง่า11
รพ.สต.บ้านโนนเหม่า11
รพ.สต.บ้านบัว ตำบลบ้านบัว11
รพ.สต.บ้านบาก ต.กู่สวนแตง11
รพ.สต.บ้านบุตาพวง11
รพ.สต.บ้านบุแปบ ตำบลทะเมนชัย11
รพ.สต.บ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง11
รพ.สต.บ้านประทาย11
รพ.สต.บ้านปริงเปน ตำบลหลักเขต11
รพ.สต.บ้านฝาย12
รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลถลุงเหล็ก11
รพ.สต.บ้านมะพริก ตำบลสะแก11
รพ.สต.บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์11
รพ.สต.บ้านยาง11
รพ.สต.บ้านยาง ตำบลบ้านยาง11
รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว13
รพ.สต.บ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง11
รพ.สต.บ้านแวง11
รพ.สต.บ้านศรีทายาท ตำบลหนองแวง11
รพ.สต.บ้านศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ11
รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน11
รพ.สต.บ้านสนวน ตำบลสนวน12
รพ.สต.บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย14
รพ.สต.บ้านสระบัว ตำบลสระบัว11
รพ.สต.บ้านสะแกซำ11
รพ.สต.บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ11
รพ.สต.บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน12
รพ.สต.บ้านหนองเกาะ ตำบลสตึก11
รพ.สต.บ้านหนองขมาร ตำบลหนองขมาร11
รพ.สต.บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก11
รพ.สต.บ้านหนองตะครอง11
รพ.สต.บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน11
รพ.สต.บ้านหนองบัว11
รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย12
รพ.สต.บ้านหนองมะค่า ตำบลผไทรินทร์11
รพ.สต.บ้านหนองยาว11
รพ.สต.บ้านหนองแวง11
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก11
รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง11
รพ.สต.บ้านหลุบโพธิ์11
รพ.สต.บ้านห้วยหัน11
รพ.สต.บ้านหัวช้าง11
รพ.สต.บ้านหัวนาคำ11
รพ.สต.บ้านหัววัว11
รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่11
รพ.สต.บ้านโหล่น11
รพ.สต.บุไร่อ้อย11
รพ.สต.ปฏิรูปที่ดิน11
รพ.สต.ปราสาท ตำบลปราสาท11
รพ.สต.ปราสาททอง11
รพ.สต.ป่าหนาม11
รพ.สต.ผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์11
รพ.สต.ผาเบียด11
รพ.สต.โพนโก11
รพ.สต.มะค่า11
รพ.สต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี11
รพ.สต.ยายแย้มวัฒนา11
รพ.สต.รัมโพธิ์11
รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา11
รพ.สต.ราษฎ์รักแดน11
รพ.สต.ศรีษะละเลิง12
รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ11
รพ.สต.สนามชัย11
รพ.สต.สมุด 11
รพ.สต.สารภี11
รพ.สต.สำนาย11
รพ.สต.สำโรงโคกเพชร11
รพ.สต.หญ้าดา11
รพ.สต.หนองกระทุ่ม12
รพ.สต.หนองกาภโก12
รพ.สต.หนองขวาว11
รพ.สต.หนองคุ้ม11
รพ.สต.หนองแดง11
รพ.สต.หนองตูม11
รพ.สต.หนองผักนาก11
รพ.สต.หนองพลวงมะเริง11
รพ.สต.หนองพวง11
รพ.สต.หนองพันจันทร์11
รพ.สต.หนองยาง12
รพ.สต.หนองแวง11
รพ.สต.หนองโสน ตำบลหนองโสน11
รพ.สต.หนองเหล็ก11
รพ.สต.ห้วยคนทา11
รพ.สต.ห้วยต้อน11
รพ.สต.ห้วยแย้11
รพ.สต.ห้วยราช11
รพ.สต.ห้วยหนอง11
รพ.สต.ห้วยหิน12
รพ.สต.หินกอง11
รพ.สต.เหมือดแอ่11
รพ.สต.อู่โลก11
รพ.สีคิ้ว11
รพ.เสิงสาง11
รพ.หนองบัวแดง11
รพ.หนองบุญมาก11
รพ.ใหม่ใชพจน์11
รพช.ชำนิ11
รพช.โชคชัย11
รพช.บ้านใหม่ฯ11
รพช.ปะคำ11
รพช.พุทไธสง11
รพช.ภูเขียว11
รพช.หนองบัวระเหว11
รพศ.สุรินทร์11
รร.บ้านระหานทรายใหม่12
รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย11
รร.หนองข่า11
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด11
โรงพยาบาลละหานทราย11
โรงเรัยนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์11
โรงเรียน11
โรงเรียน​ร้อยเอ็ด​วิทยาลัย​11
โรงเรียนเทศบาล 411
โรงเรียนบ้านโคกตะโก11
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด11
โรงเรียนบ้่านโชคอำนวย11
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ11
โรงเรียนบ้านท่าข่อย11
โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย11
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่11
โรงเรียนบ้านโนนถาวร11
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง11
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน11
โรงเรียนบ้านโสกรัง11
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก11
โรงเรียนบ้านหนองไห11
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ11
โรงเรียนราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนอนุบาลแคนดง11
ศพด.ดงบัง11
ศพด.เทศบาลตำบลบึงสำโรง11
ศพด.โนนหาด11
ศพด.บ้านโคกวัด11
ศพด.บ้านโนนรัง11
ศพด.บ้านสารภี11
ศพด.ศาลาดิน11
ศพด.หนองคอม11
ศพด.หนองหัวแรด 11
ศพด.หลุบกุง11
ศพด.ใหม่พัฒนาหนองโก11
ศพด.อบต.มะค่า11
ศพดบ้านหนองเรือ11
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี11
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศเมืองราชบุรี11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดนิคมบ้านกรวด11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อแห่งที่ 211
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก12
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์11
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์11
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลขามทะเลสอ11
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน11
สถานีอนามัยหนองหว้า ตำบลหนองแวง11
สถาบันการจัดการทางสังคม11
สนง.พลังงาน จว.กาญ11
สพป.ชย112
สพป.บร.111
สสจ.เพชรบุรี11
สสอ.แก้งสนามนาง11
สสอ.คอนสวรรค์11
สสอ.คูเมือง11
สสอ.จักราช12
สสอ.จัตุรัส11
สสอ.โนนสูง11
สสอ.บ้านกรวด11
สสอ.ประโคนชัย12
สสอ.ปราสาท11
สสอ.ปะคำ11
สสอ.พลับพลาชัย11
สสอ.เมืองชัยภูมิ12
สสอ.เมืองบุรีรัมย์11
สสอ.เมืองสุรินทร์11
สสอ.รัตนบุรี11
สสอ.ละหานทราย11
สสอ.สีดา11
สสอ.หนองกี่11
สสอ.หนองบัวระเหว12
สสอ.หนองหงส์11
สสอ.ห้วยราช11
สหคลินิกหมอจิ๊กรักษ์ฟัน11
สันติวรรณคลินิกเวชกรรม11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 211
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออำเภอหัวหิน11
สำนักนายก11
หน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวม11
หัวหน้าตู้ยามท่าสว่าง11
อบจ.นครราชสีมา11
อบต.11
อบต.ขุนทอง11
อบต.คอโค11
อบต.เจริญสุข13
อบต.โนนแดง11
อบต.บ้านไร่11
อบต.เป็นสุข11
อบต.มะเกลือเก่า11
อบต.เมืองแฝก11
อบต.สำโรงทาบ11
อบต.หนองโสน11
อบต.ห้วยไร่12
อบต.อุดมทรัพย์11
อปท. 11
อำเภอเมือง11
อำเภอสำโรงทาบ11