Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดบุรีรัมย์ ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์    [6/12/60 14:52]
 • จังหวัดบุรีรัมย์ ตอบรับเข้าร่วม โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์    [6/12/60 14:26]
 • จังหวัดบุรีรัมย์ ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์    [6/12/60 10:47]
 • ดาวน์โหลด เอกสารโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561    [8/12/60 15:41]
 • เอกสารโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ ทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561    [24/11/60 12:7]
 • ดาวโหลดเอกสารนำเสนอนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 - 2561    [9/11/60 15:44]
 • การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health Center, Department of Mental Health, Fiscal Year 2016    [2/10/60 15:19]
 • รอ..ไม่ไหว สติปัญญาเด็กไทย   ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับสติปัญญา ปี 2559 (4397.07 Kb)  [24/2/60 9:37]
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 34  คน
   Count 228,374
  สไมล์โฮส.เอเชีย