Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
12345678
Next   Last

 • โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา [25/1/61 10:43]

 • โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23 – 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา [25/1/61 10:41]

 • โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 วันที่ 22 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา [25/1/61 10:39]
 • โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ นางนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9-10 มกราคม2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 59 คน เข้าร่วมโครงการ [11/1/61 11:17]
 • โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ ทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสุรินทร์ นางนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [11/1/61 11:16]
 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน  เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสุรินทร์ นางนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 192 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 8-10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [11/1/61 11:15]
 • โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุรินทร์ นางนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแกนนำผู้สูงอายุ จำนวน 95 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ [11/1/61 11:7]
 • โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์ นางนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 96 คน เข้าร่วมโครงการ [11/1/61 10:58]
 • โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ ทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ นางนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ [11/1/61 10:55]
 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน  เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561  จังหวัดบุรีรัมย์ นางนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 221 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ [11/1/61 10:49]
 • โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดโครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแกนนำผู้สูงอายุ จำนวน 176 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ [11/1/61 10:42]
 • โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ ทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ [22/12/60 13:57]
 • 12345678
  Next   Last