Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
1234567
Next   Last
 • นิเทศปฐมวัย เขตสสุขภาพที่ 9 [7/9/60 11:59]
 • DHS ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ณ รร.ฟอจูนราชพฤษโคราช [7/9/60 11:46]
 • นิเทศ DHS เขตสุขภาพที่ 9 [7/9/60 11:39]
 • โครงการสัมมนาวิชาการสุขภาพจิต เปิดช่อง มองใจ Thailand 4.0 เขตสุขภาพที่ 9 29 มิถุนายน 2560 ณ รร.ฟอร์จูนราชพฤษโคราช [7/9/60 11:30]
 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร "สร้างสุขด้วยสติในองค์กร" 18 พฤษภาคม 2560 ณ รร ฮอลริเดย์ปาร์ค [7/9/60 11:24]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต 7 มีนาคม 2560 [7/9/60 11:18]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขพี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบงาน สถานประกอบการ “ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา [7/3/60 10:3]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ ๙ วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา [20/2/60 10:54]
 • สัมมนาเครือข่ายเขตนครชัยบุรินทร์ ณ บ้านดิน รีสอร์ท วังน้ำเขียวโคราช 1-3 มิถุนายน 2559 [30/6/59 8:58]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมพํฒนาการเด็กและความฉลาดทางอารมย์ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาร 59 ณ รร.สบายโคราช [30/6/59 8:49]
 • ประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DHS ระดับเขต 30-31 พ.ค.59 ณ รร.สบาย จ.นครราชสีมา [29/6/59 15:30]
 • โครงการอบรมการดูแลสุขภาพของคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติกอย่างองค์รวมแก่เครือข่ายผู้ดูแล 17 - 18 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนปัญญานุกูล นครราชสีมา [1/4/59 13:7]
 • 1234567
  Next   Last