Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
123456789
Next   Last

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [11/6/62 9:11]

 • “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประชุมฯ ติดตามผลการอบรมพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล (Community Resilience) จังหวัดสุรินทร์” [11/6/62 9:10]

 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประชุมฯ ติดตามผลการอบรมพัฒนาระบบ การให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล (Community Resilience) จังหวัดนครราชสีมา [11/6/62 9:10]

 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประชุมฯ ติดตามผลการอบรมพัฒนาระบบ การให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล (Community Resilience) จังหวัดบุรีรัมย์ [11/6/62 9:9]

 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประชุมฯ ติดตามผลการอบรมพัฒนาระบบ การให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล (Community Resilience) จังหวัดบุรีรัมย์ [11/6/62 9:8]

 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองเป็ดน้ำ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราพิธีบรมราชาภิเษก [11/6/62 9:7]

 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีไผท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ [28/5/62 9:46]

 • การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ,ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และโรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 [11/3/62 11:19]

 • โครงการอบรมส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [1/3/62 10:55]

 • โครงการอบรมพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ปีงบประมาณ 2562 [27/2/62 8:38]
 • รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานกรรมการคัดเลือกอสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระดับชาติ ปี 2562 [26/2/62 9:10]
 • จัดนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชา โดยให้ความรู้เรื่องการฝึกสมาธิและสติในชีวิตประจำวัน [20/2/62 8:16]
 • 123456789
  Next   Last