Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last

 • จังหวัดบุรีรัมย์ ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ [6/12/60 14:52]

 • จังหวัดบุรีรัมย์ ตอบรับเข้าร่วม โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ [6/12/60 14:26]

 • จังหวัดบุรีรัมย์ ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ [6/12/60 10:47]
 • ดาวน์โหลด เอกสารโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 [8/12/60 15:41]

 • จังหวัดชัยภูมิ ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13– 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ [27/11/60 11:20]
 • เอกสารโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ ทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561 [24/11/60 12:7]

 • จังหวัดชัยภูมิ ตอบรับเข้าร่วม โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ [21/11/60 11:34]

 • ดาวโหลดเอกสารนำเสนอนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 - 2561 [9/11/60 15:44]
 • การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health Center, Department of Mental Health, Fiscal Year 2016 [2/10/60 15:19]

 • รับย้าย/โอน ข้าราชการ (ด่วน) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2560
  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
  [21/9/60 9:55]

 • จังหวัดชัยภูมิ ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ [16/5/60 15:55]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ [16/5/60 15:54]
 • 12345678910...
  Next   Last