Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last

 • ตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ [16/1/61 11:28]

 • ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ตอบรับเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ [6/12/60 14:52]

 • แบบตอบรับเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ และวันที่ 5 มีนาคม 2561 [6/12/60 10:47]

 • ตอบรับเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาข้อมูลสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ [16/1/61 11:15]

 • จังหวัดนครราชสีมา ตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา [6/12/60 14:26]

 • กรมสุขภาพจิต เผยข่าวดี ผลวิจัย“นวดแผนไทย”ลดอาการซึมเศร้าได้ 100 % เตรียมขยายผลลงชุมชนทั่วไทย กรมสุขภาพจิต เผยข่าวดี!!! การรักษาโรคซึมเศร้า ผลการวิจัยนวดแผนไทยของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ฯอุบลราชธานี พบว่าลดอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 100 ทำให้หาย/ทุเลาสูงถึงร้อยละ 83.3 ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เตรียมขยายผลลงชุมชนทั่วประเทศ และทำเป็น YouTube สาธิตการนวด พร้อมทั้งเตรียมจับมือประเทศออสเตรเลีย และญี่ปุ่น พัฒนาด้านวิชาการวิจัยระดับนานาชาติในปี 2561-2563 ย้ำเตือนประชาชนสังเกตสัญญาณโรค อาทิ อารมณ์เศร้าซึม หดหู่ หากมีนานเกิน 2 สัปดาห์ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี [18/3/61 16:11]
 • ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 [13/3/61 10:56]
 • รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน [13/3/61 10:54]
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี [13/3/61 10:53]
 • ขั้นตอนการให้บริการการถ่ายทอดองค์ความรู้ Download 74.58 Kb [13/3/61 10:41]
 • คู่มือการปฏิบัติงาน Download 352.06 Kb [13/3/61 10:40]
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [26/2/61 15:37]
 • 12345678910...
  Next   Last