Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last
 • การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health Center, Department of Mental Health, Fiscal Year 2016 [2/10/60 15:19]

 • รับย้าย/โอน ข้าราชการ (ด่วน) ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2560
  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
  [21/9/60 9:55]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ [16/5/60 15:55]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ [16/5/60 15:54]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ [16/5/60 15:53]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา [16/5/60 15:52]
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 “Depression, Let’s talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” Download 2160.12 Kb [24/4/60 15:12]

 • รอ..ไม่ไหว สติปัญญาเด็กไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับสติปัญญา ปี 2559 (4397.07 Kb) [24/2/60 9:37]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ ๙ [14/2/60 9:23]
 • คู่มือปฎิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2560 [2/2/60 14:1]
 • ตอบรับการข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ชี้แจงการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [8/12/59 15:18]
 • เอกสารโครงการสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560 [19/11/59 22:8]
 • 12345678910...
  Next   Last