Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last
 • ตอบรับการเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพอำเภอต้นแบบในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [11/12/62 15:27]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการ เรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปี 2562 [3/1/62 8:38]
 • เอกสารการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและระะบบสุขภาพอำเภอ [22/11/62 13:5]
 • มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัยหาสุขภาพจิต ใน รพช [22/11/62 13:4]
 • มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ใน รพ.สต [22/11/62 13:4]
 • แบบสอบถามการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ (พชอ.) [22/11/62 11:38]

 • แบบสอบถามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต [22/11/62 9:23]
 • จังหวัดนครราชสีมา ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สอน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [4/11/62 14:29]
 • จังหวัดชัยภูมิ ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาแล 1 โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [4/11/62 14:28]
 • จังหวัดบุรีรัมย์ ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ [4/11/62 14:26]
 • จังหวัดสุรินทร์ ตอบรับเข้าร่วมโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม กุญชรศุภศรี อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ [4/11/62 14:19]

 • 5 สัญญาณเตือน เสี่ยงฆ่าตัวตาย ในโลกโซเชียล [8/10/62 10:7]
 • 12345678910...
  Next   Last