Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > รับสมัครงาน
123
Next   Last

 • ประกาศ รับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และหรือ ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 663 ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้ประสงค์ขอย้าย/โอน สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ติดต่อ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เลขที่ 86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 Download 3557.42 Kb [10/4/62 10:4]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักวิชาการพัสดุ Download 533.45 Kb [2/11/61 14:12]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 Download 548.10 Kb [26/10/61 11:11]
 • ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ผังห้องสอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สถานที่สอบอาคารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ [21/10/61 8:5]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ Download 3552.63 Kb [16/10/61 12:58]
 • ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์สุขภาพจิตที่ ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาราชการ Download 2151.07 Kb [28/9/61 14:48]

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 Download 485.34 Kb [20/9/61 10:32]

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา [24/8/61 9:28]

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา Download 1984.42 Kb [17/8/61 9:5]

 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ [24/7/61 11:9]
 • ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1- 18 พฤษภาคม 2561 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [2/4/61 10:12]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Download 265.65 Kb [29/4/58 13:37]
 • 123
  Next   Last