Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คลังความรู้ > KM จัดการความรู้
1234
Next   Last

 • กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นมหาวิทยาลัยคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 1. เนื้อหาความรู้การฝึกอบรมการให้การปรึกษา ดาวน์โหลด
  2. แผนการสอนให้คำปรึกษาCSรวมรอบฯ ดาวน์โหลด
  [3/2/66 15:38]

 • ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถึใหม่ (School Health HERO) ประจำปีงบประมาณ 2566 [21/3/66 9:7]

 • การลงเวลาอย่างปลอดภัยห่างไกลจาก COVID-19 ปีงบประมาณ 2565 [3/2/66 16:6]

 • กรอบแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดชัยภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 [3/2/66 16:4]

 • การพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยโปรแกรมบริหารงบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 [3/2/66 16:3]

 • การส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจสู่ความรอบรู้สุขภาพจิตเพื่อป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย ปี 2564-2565 [3/2/66 16:1]

 • การวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : บทเรียนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563-2564 [3/2/66 15:59]

 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียนคู่เครือข่ายสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2564 [3/2/66 15:57]

 • AAA (Active Aging Action) สุขภาพจิตสูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมสร้างคุณค่าพึ่งพาตนเองได้ ปี 2561-2562 [3/2/66 15:54]

 • สรุปการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561 [3/2/66 15:53]

 • กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างทักษะชีวิตแกนนำในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น ปี 2560-2663 [3/2/66 15:50]

 • Smart Back office : โปรแกรมบันทึกข้อมูลการเบิกเงินเดินทางไปราชการ ปี 2559-2561 [3/2/66 15:47]
 • 1234
  Next   Last