Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต > การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต > รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการติดตามการจัดการความเสี่ยงทุจริต
ประเมินและรายงานผลการติดตามความเสี่ยงทุจริต 64     Download 4758.32 Kb  
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ปี 64     Download 30.37 Kb  
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ปี 63     Download 30.37 Kb  
แบบติดตามปย.2_มี.ค.62     Download 62.33 Kb  
รายงานผลการติดตามการจัดการความเสี่ยงทุจริต ปี63     Download 47.51 Kb