Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต > ข้อมูลพื้นฐาน > คำสั่ง/ประกาศ/แนวปฏิบัติ
คำสั่ง/ประกาศ/แนวปฏิบัติ
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     Download 44.14 Kb  
ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ     Download 305.17 Kb  
ประกาศข้อตกลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม     Download 553.47 Kb  
ประกาศนโยบายการบริหารงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 9     Download 881.33 Kb  
ประกาศมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบน     Download 725.79 Kb