Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต > การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต > รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือน Download 174.53 Kb [18/2/64 9:18]
  • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 Download 161.51 Kb [18/2/64 9:19]
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ ปี 2563 (รอบ 5เดือน) Download 126.08 Kb [27/2/63 13:35]
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ ปี 2562 Download 136.50 Kb [27/2/63 13:35]
  • รายงานผลปราบปราม ปี 62 (5 เดือน) Download 3047.39 Kb [18/2/62 12:24]
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปราบปราม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ปี 2561 Download 145.66 Kb [18/1/62 10:10]
  •