Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • สถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จเขต 9    [22/3/65 8:25]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงานปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

    Download 174.28 Kb  [4/2/65 8:55]
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข   Download 293.16 Kb  [2/2/65 7:40]
 • ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9   Download 673.49 Kb  [30/12/64 14:50]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9   Download 305.12 Kb  [23/12/64 14:34]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9   Download 2029.14 Kb  [17/12/64 20:50]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานงานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 4425 6729 ต่อ 102 , 0 4425 2555   Download 1350.17 Kb  [26/11/64 14:34]
 •   Download 86.58 Kb  
 • การปฐมพยาบาลทางใจ สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด 19    [18/8/64 10:24]
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9    [28/6/64 16:16]
 • 123
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักจิตวิทยา เพื่อเฝ้าระวังปัญหาซึมเศร้า พยายามฆ่าตัวตายและป้องกันการรังแกกันของเด็กวัยเรียน วัยรุ่นในโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2565

  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางผู้ประสบภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน สู่ความรอบรู้สุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting รุ่นที่ 4 : เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10-11 มกราคม 2565

  ภาพ
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 1  คน
   Count 652,576
  สไมล์โฮส.เอเชีย