Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองและวางมาตรการป้องกันและฆ่าตัวตายระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2565 โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างวัยทำงานในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่ายหรือคณะกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9 รายจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สดถ.ย.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

JUST LISTEN หัวใจมีหู ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า Central นครราชสีมา 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัวในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
12
สำรวจความคิดเห็น
 
คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ดูผล Vote
ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต
แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
สถิติการใช้งาน
Online 4  คน
 Count 736,494
สไมล์โฮส.เอเชีย