Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 
วิสัยทัศน์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
          ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนโดยผ่านภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 9
 
 
พันธกิจศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
1. พัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพจิต
3. พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเข้าถึงง่าย
4. กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
2. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
 
 
 
 
ด้านบริการ
1.ธำรงรักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO
2.ศูนย์สุขภาพจิตและ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รวมพลังในการดำเนินการตามแผนร่วมกัน ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิตระดับเขต (คปสจ.)
3.ศูนย์สุขภาพจิตร่วมมือกับ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ให้สังคมยอมรับและเห็นคุณค่าของผู้ป่วยจิตเวช และหน่วยบริการ
 
ด้านวิชาการ
1.สนับสนุนกรมสุขภาพจิตให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านสุขภาพจิต โดยมีการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน ด้านสุขภาพจิตและ จิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. รณรงค์ สื่อสารและส่งผ่านความรู้สุขภาพจิตสู่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ในประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน
3. สร้าง พัฒนาและสนับสนุนนักวิจัยด้านสุขภาพจิต และเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับประเทศ
 
ด้านบริหาร
 1.พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร KM การบริหารความเสี่ยง สร้างแบบอย่างด้านการธำรงรักษา มาตรฐาน ISO
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง และทำงานอย่างมีความสุข
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
4.พัฒนาและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ นโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ถ่ายทอดตัวชี้วัด การติดตาม การประเมินผล เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน