Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดนครราชสีมา ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สอน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    [4/11/62 14:29]
 • จังหวัดชัยภูมิ ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาแล 1 โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ    [4/11/62 14:28]
 • จังหวัดบุรีรัมย์ ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์    [4/11/62 14:26]
 • จังหวัดสุรินทร์ ตอบรับเข้าร่วมโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม กุญชรศุภศรี อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์    [4/11/62 14:19]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการ เรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปี 2562    [3/1/62 8:38]
 • 5 สัญญาณเตือน เสี่ยงฆ่าตัวตาย ในโลกโซเชียล    [8/10/62 10:7]
 • ปฐมพยาบาลทางใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พายุโพดุล ด้วย 3 ส. จาก กรมสุขภาพจิต    [24/9/62 13:39]
 • “10วิธีคิด พิชิตการเลิกสุรา”    [18/7/62 9:49]
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562

  “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประชุมฯ ติดตามผลการอบรมพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล (Community Resilience) จังหวัดสุรินทร์”

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประชุมฯ ติดตามผลการอบรมพัฒนาระบบ การให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล (Community Resilience) จังหวัดนครราชสีมา

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประชุมฯ ติดตามผลการอบรมพัฒนาระบบ การให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล (Community Resilience) จังหวัดบุรีรัมย์
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 3  คน
   Count 345,766
  สไมล์โฮส.เอเชีย