Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • กรมสุขภาพจิต เผยข่าวดี ผลวิจัย“นวดแผนไทย”ลดอาการซึมเศร้าได้ 100 % เตรียมขยายผลลงชุมชนทั่วไทย กรมสุขภาพจิต เผยข่าวดี!!! การรักษาโรคซึมเศร้า ผลการวิจัยนวดแผนไทยของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ฯอุบลราชธานี พบว่าลดอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 100 ทำให้หาย/ทุเลาสูงถึงร้อยละ 83.3 ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เตรียมขยายผลลงชุมชนทั่วประเทศ และทำเป็น YouTube สาธิตการนวด พร้อมทั้งเตรียมจับมือประเทศออสเตรเลีย และญี่ปุ่น พัฒนาด้านวิชาการวิจัยระดับนานาชาติในปี 2561-2563 ย้ำเตือนประชาชนสังเกตสัญญาณโรค อาทิ อารมณ์เศร้าซึม หดหู่ หากมีนานเกิน 2 สัปดาห์ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี    [18/3/61 16:11]
 • แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต หน่วยงานที่ให้บริการ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9    [26/2/61 13:6]
 • ดาวน์โหลด เอกสารโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561    [8/12/60 15:41]
 • เอกสารโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ ทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561    [24/11/60 12:7]
 • ดาวโหลดเอกสารนำเสนอนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 - 2561    [9/11/60 15:44]
 • การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health Center, Department of Mental Health, Fiscal Year 2016    [2/10/60 15:19]
 • รอ..ไม่ไหว สติปัญญาเด็กไทย   ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับสติปัญญา ปี 2559 (4397.07 Kb)  [24/2/60 9:37]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ ๙    [14/2/60 9:23]
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

  โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561

  โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

  โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4

  โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 4  คน
   Count 243,791
  สไมล์โฮส.เอเชีย