Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดนครราชสีมา ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 – 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา    [6/12/60 14:52]
 • จังหวัดนครราชสีมา ตอบรับเข้าร่วม โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 วันที่ 22 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา    [6/12/60 14:26]
 • จังหวัดนครราชสีมา ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23 – 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา    [6/12/60 10:47]
 • ตอบรับเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาข้อมูลสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา    [16/1/61 11:15]
 • ตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสบาย โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    [16/1/61 11:28]
 • ดาวน์โหลด เอกสารโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561    [8/12/60 15:41]
 • เอกสารโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ ทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561    [24/11/60 12:7]
 • ดาวโหลดเอกสารนำเสนอนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 - 2561    [9/11/60 15:44]
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

  โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์

  โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ ทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสุรินทร์

  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน  เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสุรินทร์

  โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุรินทร์
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 2  คน
   Count 232,925
  สไมล์โฮส.เอเชีย